Alert konsultacyjny

0
500

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych dziesięć projektów rozporządzeń, które dotyczą między innymi ratowników medycznych, lekarzy i dentystów, badań psychiatrycznych i psychologicznych, świadczeń gwarantowanych oraz karty DiLO.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Projektowane rozporządzenie poszerza zakres świadczeń zdrowotnych, które będzie mógł wykonywać ratownik medyczny. Będzie on mógł w stanach zagrożenia życia podawać koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę, będące w posiadaniu pacjenta lub pozostające na wyposażeniu podmiotu, w którym ratownik medyczny wykonuje zawód.

Termin konsultacji mija 14 kwietnia 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Drugi z projektów dotyczy ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. W wyniku konsultacji ze środowiskiem lekarskim resort zaproponował zmianę polegającą na przypisaniu odpowiedniego rodzaju umiejętności poszczególnym procedurom medycznym.

Termin konsultacji upływa 27 kwietnia 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Celem projektu jest ustalenie kwalifikacji i zasad utraty uprawnień przez psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie przedmiotowym projektu.

Termin konsultacji upływa 19 kwietnia 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Przedmiotem konsultacji jest także projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Celem projektu jest ustalenie kwalifikacji i zasad utrata uprawnień przez psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie przedmiotowym projektu.

Termin konsultacji upływa 19 kwietnia 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W projekcie zrezygnowano z obligatoryjnego udziału w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym lekarza specjalisty w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, oraz w przypadku leczenia dzieci lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.

Ponadto, na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, zrezygnowano z obligatoryjnego organizowania wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w przypadku nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci, pozostawiając jednocześnie świadczeniodawcy zobowiązanie do zaplanowania leczenia onkologicznego oraz podjęcia leczenia w terminie.

Termin konsultacji upływa 9 maja 2017 roku.

Link do projektu: : http://legislacja.rcl.gov.pl


Do konsultacji skierowano także projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W projekcie usunięto przepis zobowiązujący świadczeniodawców realizujących diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne do stosowania standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, z uwagi na wprowadzone w ustawie upoważnienie dla ministra zdrowia do ogłaszania w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki onkologicznego i leczenia onkologicznego, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia będące zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w danej dziedzinie medycyny.

Termin konsultacji upływa  8 maja 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Celem projektu rozporządzenia jest między innymi zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie stosowania karty DILO oraz dostosowanie wzoru karty do możliwości jej wystawienia przez lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu.

Termin konsultacji upływa 8 maja 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Do konsultacji przekazano także projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Projekt rozporządzenia zakłada między innymi wyłączenie świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie karty DILO z obowiązku przekazywania danych charakteryzujących listy onkologiczne oraz wprowadzoną możliwość wystawienia karty DILO przez lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu.

Termin konsultacji upływa 8 maja 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Celem projekt rozporządzenia jest określenie limitu przyjęć na te kierunki w rozbiciu na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim, jednolite studia magisterskie prowadzone w formie niestacjonarnej w języku polskim oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski, z podziałem na uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia na danym kierunku.

Termin konsultacji upływa 2 maja 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy  rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności.

Projektowane rozporządzenie zmienia stawki opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności.

Termin konsultacji upływa 24 kwietnia 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl

 

Opinie można przesłać w podanych terminach na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl