Alert konsultacyjny

0
454

Minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekty pięciu rozporządzeń dotyczących świadczeń gwarantowanych, kryteriów wyboru ofert oraz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt dotyczy kwestii organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej po wejściu w życie sieci szpitali.

Termin konsultacji upływa 31 maja 2017 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Projekt proponuje zróżnicowanie warunków realizacji świadczeń dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie kryterium różnicującym byłoby realizowanie świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej. Posiadanie takiej umowy będzie umożliwiało realizowanie tych świadczeń z wykorzystaniem lekarzy udzielających świadczeń również w innych jednostkach organizacyjnych szpitala.

Rozporządzenie dotyczy także ujednolicenia wymagań dotyczących zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej lub położniczej na oddziałach szpitalnych o profilu neonatologicznym z pozostałymi poziomami referencyjnymi.

Termin konsultacji upływa 31 maja 2017 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Celem rozporządzenia jest ustalenie kryteriów kontraktowania w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej oraz wprowadzenie dwóch nowych programów lekowych – leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyścółkowymi olbrzymiokomórkowymi oraz leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona.

Termin konsultacji upływa 18 maja 2017

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Konsultacjom poddano także projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów.

Projekt przewiduje zmiany w uznawalności egzaminów organizowanych przez instytucje międzynarodowe za równoważne z PES oraz określa warunki do uznania ich za równoważne z PES.


Termin konsultacji upływa 28 maja 2017 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Projekt ma na celu rozszerzenie pakietu świadczeń dostępnych dla pacjentów bezpłatnie w ramach opieki stomatologicznej. Jego celem ma być zwiększenie populacji dzieci i młodzieży korzystającej z finansowanych ze środków publicznych badań stomatologicznych, zmniejszenie ryzyka choroby próchnicowej i zwiększenie szansy na utrzymanie w zdrowiu drugich stałych zębów trzonowych, ograniczenie powstawania wad zgryzu i konieczności leczenia ortodontycznego oraz protetycznego oraz  zmniejszenie ryzyka zaburzeń emocjonalnych związanych z utratą zęba stałego.

Termin konsultacji upływa 3 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Uwagi do projektów można przekazywać w podanych terminach na adres g.byszewski@praodawcyrp.pl