Alert konsultacyjny

0
193

W ostatnim okresie minister zdrowia i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierowali szereg aktów prawnych do konsultacji społecznych. Są wśród nich cztery rozporządzenia ministra dziesięć zarządzeń prezesa NFZ.

Pierwszy z projektów to projekt dotyczący rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 roku.

Termin konsultacji mija 18 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Projekt drugiego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Projektowane rozporządzenie określa cztery poziomy wykształcenia niezbędne do wykonywania czynności zawodowych fizjoterapeuty. W załączniku w sposób tabelaryczny podano zadania zawodowe fizjoterapeuty, które zostały uszczegółowione poprzez wskazanie czynności zawodowych odpowiadających danemu zadaniu oraz określono poziom wykształcenia fizjoterapeuty uprawniający do dokonywania danych czynności zawodowych.

Termin konsultacji upływa 18 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Rozporządzenie reguluje zasady tego doskonalenia.

Termin konsultacji upływa 6 lipca 2017 roku

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów rozporządzeń dotyczy rozporządzenia zmieniającego w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt zawiera wyodrębnienie warunków realizacji dla porady specjalistycznej – choroby wewnętrzne i porady specjalistycznej – pediatria i ma na celu umożliwienie świadczeniodawcom objęcie opieką chorych w ramach kontynuacji leczenia poszpitalnego, sprawdzenia efektów leczenia u pacjentów, którzy wymagają po wypisie ze szpitala badań kontrolnych i ewentualnej korekty leczenia specjalistycznego, co powinno przyczynić się do zapewnienia lepszej opieki i obniżenia kosztów, poprzez skrócenie czasu hospitalizacji oraz zmniejszenie powikłań lub progresji choroby.

Termin konsultacji upływa 20 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Pierwszy ze skierowanych do konsultacji projektów zarządzeń prezesa NFZ dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Celem projektu jest dostosowanie warunków zawierania i realizacji umów z NFZ w związku ze zmianą rozporządzenia ministra zdrowia z tego zakresu. Ponadto przewiduje się  zwiększenie wyceny punktu w związku z planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia dla pracowników podmiotów leczniczych.

Termin zgłaszania uwag upływa 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Drugi projekt dotyczy zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Celem projektu zarządzenia jest rozłożenie podniesienia wyceny świadczeń medycznych na dwa etapy – o 2 procent od 1 lipca 2017 i o kolejne 2 procent od 1 października 2017 roku.

Termin zgłaszania uwag upływa 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem.

Celem wprowadzanych zmian jest ujednolicenie przepisów zarządzenia, w części  odnoszącej się do wyceny jednostek sprawozdawczych, z obowiązującymi w tym obszarze przepisami w zakresach świadczeń: leczenie szpitalne, świadczenia wysokospecjalistyczne, rehabilitacja lecznicza, świadczenia odrębnie kontraktowane.

Termin zgłaszania uwag upływa 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Do konsultacji skierowano także projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Celem projektu jest rozłożenie podniesienia wyceny świadczeń medycznych na dwa etapy – o 2 procent od 1 lipca 2017 roku i o kolejne 2 procent od 1 października 2017 roku.

Termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego.

Celem projektu jest rozłożenie podniesienia wyceny świadczeń medycznych na dwa etapy – o 2 procent od 1 lipca 2017 roku i o kolejne 2 procent od 1 października 2017 roku.

Termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Do konsultacji skierowano także projekt dotyczący zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

Celem projektu jest rozłożenie podniesienia wyceny świadczeń medycznych na dwa etapy – o 2 procent od 1 lipca 2017 roku i o kolejne 2 procent od 1 października 2017 roku.

Termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć.

Wprowadzone niniejszym projektem zmiany mają na celu urealnienie wartości stawek ryczałtów dobowych określanych dla SOR i IP. Rozwiązania te uwzględniają zwiększenie nakładów finansowych związanych z wejściem w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz przewidują premiowanie podmiotów leczniczych posiadających w swojej strukturze centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci z wyodrębnionym zespołem urazowym.

Termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Kolejny projekt to projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej.

Termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Do konsultacji przedstawiono także zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii.

Celem projektu jest rozłożenie podniesienia wyceny świadczeń medycznych na dwa etapy – o 2 procent od 1 lipca 2017 roku i o kolejne 2 procent od 1 października 2017 roku.

Termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w zakresie programów zdrowotnych (lekowych).

Celem projektu jest rozłożenie podniesienia wyceny świadczeń medycznych na dwa etapy – o 2 procent od 1 lipca 2017 roku i o kolejne 2 procent od 1 października 2017 roku.

Termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2017 roku.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl


Uwagi do projektów można przesyłać w podanych terminach na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl