Alert konsultacyjny

0
387


Do Pracodawców RP wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedstawiony przez Ruch Palikota. Nowelizacja proponuje zawarcie kosztów pracy w ogólnej cenie świadczenia medycznego, reguluje także kwestie zapewnienia odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób jako warunku finansowania świadczeń ze środków publicznych.

W artykule 5 ustawy dodany został punkt, który określa, że koszty pracy to „kwoty wynagrodzeń lub innych świadczeń pieniężnych, które świadczeniodawca jest zobowiązany wypłacić osobom udzielającym lub uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub udzielającym świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych, wraz z kwotami składek z tytułu  ubezpieczeń społecznych, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanych przez świadczeniodawcę w związku z tymi umowami, stanowiące co najmniej iloczyny odpowiednio ceny świadczenia wskazanej w art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz kwoty zobowiązania, o której mowa w art.136 pkt 5 i odpowiedniego dla danego rodzaju świadczeń wskaźnika określonego w załączniku do ustawy.”

W artykule 15 zostały dodane koszty pracy jako część ceny za świadczenie wysokospecjalistyczne. W uzasadnieniu projektu czytamy, że proponowana zmiana wprowadza konieczność wskazania w  umowie  pomiędzy płatnikiem a świadczeniodawcą kosztów pracy, jak i sposobu ich  przeznaczenia, na pokrycie wynagrodzenia osób wykonujących zawody medyczne.

W artykule 31 dodano określenie dotyczące minimalnej ilości lekarzy, pielęgniarek, położnych a także innych osób wykonujących zawody medyczne, wymaganych do realizacji świadczenia.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można zgłaszać do 8 maja 2014 na adres b.byszewski@pracodawcyrp.pl