Asystenci medyczni wystawią e-zwolnienia

0
325

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która umożliwi wystawianie e-zwolnień asystentom medycznym.  Do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, przez inną niż lekarz osobę, potrzebne będzie osobne upoważnienie lekarza, który ma utworzony profil informacyjny.

Zgodnie z ustawą powstanie  Rejestr Asystentów Medycznych, który będzie obejmował upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zawierał dane wystawiających zaświadczenia, a także osób upoważnionych, daty obowiązywania upoważnień, informacje o ich cofnięciu albo wygaśnięciu oraz informacje o tym, jaka była przyczyna cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia.

Administratorem zawartych w Rejestrze danych będzie minister zdrowia. Ustawa nadaje też Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uprawnienie do weryfikowania możliwości udostępniania danej osobie elektronicznego wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczą rozszerzenia zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie.

Ustawa przewiduje, że minister zdrowia może dofinansować w 2018 roku, w formie dotacji celowej, do kwoty 50 mln zł przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy.

Podpisana ustawa dotyczy zmian w ustawie świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Czytaj także: E-zwolnienia będą obowiązkowe od grudnia 2018>>>