Genomed: wzrost przychodów w II kwartale 2017 roku

0
121

Spółka Genomed S.A. osiągnęła w II kwartale 2017 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3.798 tys. zł. Zysk netto w tym okresie wyniósł 397 tys. zł. Przychody były wyższe o 7,1 procenta w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016.

Zysk netto narastająco od początku roku 2017 wyniósł 578 tys. zł.

Spółka podkreśla, że wzrost przychodów w stosunku do 2016 roku oraz dodatnie wyniki w II kwartale 2017 roku wynikają ze stałego wzrostu sprzedaży innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS), a szczególnie oferty badań przesiewowych i profilaktycznych całogenomowych oraz nieinwazyjnych badań prenatalnych

W kwietniu 2017 roku Genomed SA jako lider konsorcjum Polgenom, w którego skład weszły także Międzynarodowy Instytut Biologii Komórkowej i Molekularnej oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN i firma 24 Godziny Sp. z o.o., zorganizował konferencję podsumowującą wyniki i osiągnięcia projektu Innotech pt.: „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej”.

Dzięki tej inicjatywie powstał genetyczny wzorzec osoby długowiecznej w dobrej kondycji, w formie bazy danych, do której można odnosić dane genetyczne każdego Polaka, by móc zaoferować mu precyzyjną diagnostykę, a także profilaktykę genomową – ocenę ryzyka wystąpienia chorób genetycznych o późnym początku, chorób cywilizacyjnych oraz określenie indywidualnej odpowiedzi na leki.

Dane zawarte w bazie stanowią unikalną w skali światowej referencję, ze względu na jej oparciu na danych genomowych zdrowej, długowiecznej części populacji. Baza jest w pełni funkcjonalna i obecnie wykorzystywana w działalności Genomed SA jako zaawansowane narzędzie do weryfikacji istotności klinicznej wariantów genetycznych w systemach genomowej analizy diagnostycznej. Dostęp do bazy jest możliwy po uprzedniej rejestracji, na zasadach komercyjnych; dla jednostek naukowych i użyteczności publicznej w obniżonej cenie, uwzględniającej tylko koszty utrzymania bazy.

9 czerwca 2017 roku Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił na rzecz spółki Genomed patentu na wynalazek pt.: ”Zestaw diagnostycznych i sposób jednoczesnego wykrywania mutacji w obrębie genu NF1 dla grupy pacjentów z podejrzeniem choroby Relinghausena”.

W czasie II kwartał 2017 roku spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego i diagnostyki medycznej, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych. Jedną z ważniejszych jest umowa z wieloletnim klientem – Instytutem Matki I Dziecka w Warszawie – na usługi sekwencjonowania i odczytywania matryc DNA.

Genomed podpisał także kolejne umowy na usługi syntezy oligonukleotydów z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

W pierwszym kwartale 2017 roku spółka kontynuowała także ntensywne działania edukacyjne i promocyjne, podnoszące wiedzę na temat znaczenia i zastosowania innowacyjnych metod w badaniach genetycznych. W maju 2017 roku przedstawiciele firmy Genomed S.A. uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen, prezentując praktyczne możliwości wykorzystania sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Spółka brała też czynny udział w II Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy Różnych Środowisk”, które odbyło się pod koniec czerwca 2017 roku w  Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzyńskiego PAN w Lublinie, prezentując możliwości zastosowania technologii NGS w badaniach „metaomicznych”.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.