Jest nowy tekst ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

0
562

Opublikowane zostało obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 9 lutego 2018 roku zawierające jednolity tekst ustawy z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu, kształcenia oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów.

Ustawa określa również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków.

Zgodnie z ustawą zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, a samorząd zawodowy fizjoterapeutów  reprezentuje osoby wykonujące ten zawód i sprawuje pieczę nad należytym jego wykonywaniem w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega wyłącznie przepisom ustawy. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie. Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje minister zdrowia.

Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Zawiera on dane osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Dane fizjoterapeutów, których prawo wykonywania zawodu wygasło, są usuwane z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, po upływie 15 lat od dnia jego wygaśnięcia.

Fizjoterapeuta uzyskuje tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ).

Z ustawy wynika także, że ten, kto udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii bez wymaganych uprawnień, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Jednolity tekst ustawy o zawodzie fizjoterapeuty uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 8 lutego 2018 roku.

 

Dziennik Ustaw Poz.505, rok 2018