Minister zdrowia ustalił priorytety w ochronie zdrowia

0
451

Rozporządzenie ministra zdrowia z 2 marca 2018 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw, określa priorytety zdrowotne. Zaliczone do nich zostało zmniejszenie zapadalności i zachorowalności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu, nowotworów złośliwych, przewlekłych chorób układu oraz cukrzycy.

Wśród priorytetów wymieniona została także rehabilitacja, przeciwdziałanie występowaniu otyłości, ograniczanie następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji, zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych oraz zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii.

Priorytetem resortu jest także tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku nauki, pracy i zamieszkania, poprawa jakości skuteczności opieki okołoporodowej oraz opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3,  poprawa jakości leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia a także zwiększenie koordynacji opieki nad pacjentami starszymi, niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi.

Priorytety zdrowotne zawarte w rozporządzeniu wynikają z oceny skali występowania najczęstszych przyczyn chorób i przedwczesnych zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych, opracowanych na podstawie raportu Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny.

Obowiązek ustalenia priorytetów zdrowotnych wynika z art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku. W punkcie tym powiedziano, że minister zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, priorytety zdrowotne, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety uwzględniają także dane zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych.

W uzasadnieniu do projektu resort zdrowia przywołał również art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który nakazuje, aby szczególną opieką objąć, dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby starsze.

Rozporządzenie weszło w życie 3 marca 2018 roku.