Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym opublikowana

0
407

11 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z 10 maja 2018 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa wprowadza zmiany w organizacji PRM oraz przepis, zgodnie z którym umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będą powierzane wyłącznie podmiotom publicznym.

Chodzi o podmioty lecznicze, działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa dokonuje zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), między innymi  w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznych, roli dyspozytora medycznego, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia i poza nim, a także funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM (SWD PRM).

Przewiduje przejęcie przez ministra zdrowia od dotychczasowego administratora SWD PRM – ministra spraw wewnętrznych i administracji, całości zadań z zakresu zapewnienia narzędzi teleinformatycznych do odbioru oraz obsługi powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych w systemie PRM, między innymi uprawnień do nadzorowania, określania kierunków rozwoju, pełnienia funkcji administratora i podmiotu odpowiedzialnego za rozbudowę i modyfikacje SWD PRM.

Wojewodowie, tak jak dotychczas, będą zapewniać utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie województwa. Dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa. Dyspozytorzy medyczni będą pracownikami urzędów wojewódzkich, zatrudnianymi na podstawie stosunku pracy. Dyspozytornie medyczne mają pełnić funkcję centrów, wokół których będzie tworzony rejon operacyjny, na który zawierane będą umowy z  płatnikiem świadczeń (zgodnie z zasadą: jedna dyspozytornia medyczna – jeden rejon operacyjny). Co do zasady, od dnia 1 stycznia 2021 roku na terenie województwa będzie działała jedna dyspozytornia medyczna, tworzona i prowadzona przez wojewodę. Jedynie na terenie województw mazowieckiego i śląskiego działać będą po dwie dyspozytornie medyczne.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, 26 czerwca 2018 roku. Znaczna część regulacji jest rozłożona w czasie i będzie wchodzić w życie stopniowo w latach 2019-2020.