Podmioty lecznicze dadzą podwyżki ratownikom

0
500

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeni zdrowotnych dotyczy podwyżek dla ratowników, którzy wykonują zadania podobne jak pielęgniarki. Takie podwyżki będą sfinansowane ze środków NFZ przekazanych podmiotom leczniczym, w wyniku zmiany umów.

Dotyczy to ratowników udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych lub dziennych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych, opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych oraz świadczeń wysokospecjalistycznych.

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia świadczeniodawcy posiadający co najmnej jedną z umów na powyższe świadczenia przekażą do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  informację o liczbie ratowników medycznych udzielających takich świadczeń.

Dyrektor oddziału NFZ będzie obowiązany, również w terminie 14 dni, do zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych w okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku., w kwocie stanowiącej iloczyn liczby etatów i równoważników etatów ratownika medycznego.

Dodatki dla ratowników medycznych wyniosą 400 zł brutto miesięcznie, za okres od 1 lipca 2017 roku do  31 grudnia 2017 roku, oraz 800 zł brutto miesięcznie, za okres od 1 stycznia 2018 roku do  31 grudnia 2018 roku, co wynika z ustaleń poczynionych z przedstawicielami tej grupy zawodowej.

Projekt nawiązuje do przepisów rozporządzeń ministra zdrowia z 8 września 2015 roku i z 14 października 2015 roku, które dotyczyły podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Przepisy te mówiły o podwyższeniu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w latach 2016-2019 do wysokości 1600 zł. Nie mówiły one jednak o ratownikach medycznych, którzy wykonują podobne zadania, jak pielęgniarki, a często są to zadania tożsame.

Natomiast wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych udzielających świadczeń w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne będzie wprowadzony na podstawie odrębnych regulacji prawnych.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 16 kwietnia 2018 roku.