Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Prezydent podpisał ustawę o dekomercjalizacji szpitali

2016-07-01

30 czerwca 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działalności leczniczej, która między innymi wprowadza zakaz  zbywania większościowych akcji lub udziałów w spółkach prowadzących placówki lecznicze.

Zmiany polegają na wprowadzeniu zasady, iż w spółce kapitałowej prowadzącej działalność podmiotu leczniczego, tworzonej przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub do której przystąpił Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, wartość nominalna udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51 procent kapitału zakładowego spółki oraz Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego muszą dysponować bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.

Przepis ten ma zastosowanie również do już funkcjonujących spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni medycznych, w których podmioty te obecnie posiadają udziały lub akcje o wartości nominalnej nie mniejszej niż 51 procent kapitału zakładowego spółki.

Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje już obecnie w odniesieniu do spółek kapitałowych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych i prowadzonych przez uczelnie medyczne.

Istotne przy tym jest, iż do  czynności mających na celu zbycie udziałów albo akcji spółek kapitałowych wykonujących działalność leczniczą, z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, podjętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z ustawą nie będzie obowiązku posiadania przez placówki ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Nowelizacja wprowadza  także możliwości finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dopuszczenia możliwości przekazywania pomiędzy podmiotami obowiązków i uprawnień podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Nowelizacja wprowadza także regulacje zobowiązujące podmioty lecznicze prowadzące szpitale do informowania Policji o przyjęciu pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem nie można się skontaktować (w czasie 4 godzin od przyjęcia) oraz o przyjęciu lub zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość ( w czasie 8 godzin od przyjęcia lub zgonu).

Zmiany dotyczą także wprowadzenia zmian terminologicznych, czyli  zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy” oraz ujednolicenia terminologii polegającego na zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto”.

Zgodnie z nowelizacją strata netto jest pokrywana przez SP ZOZ we własnym zakresie poprzez zmniejszenie funduszu o kwotę tej straty. W razie braku możliwości pokrycia straty przez SP ZOZ w powyższy sposób podmiot tworzący jest zobowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego do pokrycia straty do kwoty nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Podmiot tworzący może również w terminie 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ-u podjąć decyzję o likwidacji SP ZOZ-u.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem- art. 34, dotyczącego przekazania przez Policję podmiotom leczniczym prowadzącym szpitale numerów lub adresów kontaktowych, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, oraz z wyjątkiem art. 21 pkt 4, dotyczącego zmian terminologicznych w ustawie z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który wszedł w życie 30 czerwca 2016 roku.

 

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »