Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń odrębnie finansowanych

0
268

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego określenia wykazu świadczeń wymagających odrębnego sposobu finansowania.

Ustawa z 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.        poz. 1532) zapewniła podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym specjalizację, w przypadku spełnienia określonych warunków. Jednocześnie ustawa ta nie uregulowała kwestii finansowania  kosztów podwyższenia pozostałych składników wynagrodzenia tych lekarzy, będących konsekwencją podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, oraz pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy. 

Zgodnie z OSR skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy specjalistów, dotyczące pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy, powinny być pokrywane w ramach środków uzyskiwanych z tytułu wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projektowane rozporządzenie tworzy formalną podstawę prawną do przekazywania środków na pokrycie tych kosztów świadczeniodawcom, funkcjonującym w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozporządzenie ma charakter stricte techniczny, służy bowiem doprecyzowaniu istniejącego stanu prawnego w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie kreując samego obowiązku finansowania świadczeniodawcom kosztów podwyższenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów w części dotyczącej pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy, który jest konsekwencją samej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi do projektu można przekazywać do 12 października 2018 roku.