Rozporządzenie określa warunki realizacji świadczeń transportu medycznego

0
459

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dookreśla warunki realizacji świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego. Zmiana ma na celu zapewnienie właściwej jakości świadczeń oraz bezpieczeństwa pacjentów.

W załączniku nr 3 do wspomnianego rozporządzenia dodano punkt dotyczący świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego. Zawiera on zakres świadczeń, wymagania dotyczące personelu, wyposażenia pojazdu w sprzęt i aparaturę medyczną oraz określa organizację udzielanych świadczeń.

Z zapisów zwartych w załączniku wynika między innymi, że zespół transportu medycznego udziela świadczeń w przypadku konieczności transportu medycznego między podmiotami leczniczymi realizującymi świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego, w szczególności w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia lub konieczności zachowania ciągłości leczenia w innym podmiocie leczniczym.

Personel realizujący świadczenie jest każdorazowo wskazywany w zleceniu, przez lekarza realizującego świadczenia, przy uwzględnieniu stanu klinicznego pacjentów.

Środek transportu sanitarnego spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wyposażenie w kardiomonitor, pulsoksymetr, urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, urządzenie do pomiaru temperatury ciała, defibrylator oraz zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny) oraz pompę infuzyjną.

Wyodrębnienie warunków realizacji transportu medycznego nie wymaga uzyskania rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z uwagi na fakt, iż transport taki jest określony zarówno w ustawie z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W transporcie medycznym wyodrębniono jedynie warunki udzielania świadczenia gwarantowanego, natomiast sam transport sanitarny jest już realizowany i zabezpieczany przez świadczeniodawców.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać do 9 lipca 2018 roku.