Spółka Dent-a-Medical obniża kapitał i cenę akcji

0
408

Zarząd Dent-a-Medical S.A. poinformował, że przeprowadzi procedurę obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez przeniesienie kwoty 5 253 709,25 zł z na kapitał zapasowy, w wyniku zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 50 groszy do 10 groszy.

Dzięki tej operacji w przyszłości Walne Zgromadzenie Spółki będzie mogło pokryć stratę z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. Obniżenie kapitału zakładowego pozwoli na usunięcie dysproporcji pomiędzy wartością nominalną akcji a ich obecną wartością rynkową. Pozwoli to również na przeprowadzenie w przyszłości nowych emisji akcji po cenie zbliżonych do ceny rynkowej – wyjaśnia zarząd.

Spółka zapowiada także przeprowadzenie analizy aktywów i pasywów według stanu na 30 czerwca 2018 roku, czego rezultatem mogą być przeszacowania wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniu śródrocznym za II kwartał 2018 roku. Operacja ma na celu urealnienie wartości bilansowych, w celu ustalenia faktycznych zasobów posiadanych przez spółkę.

Planowane jest także przeprowadzenie negocjacji z obecnymi pożyczkodawcami spółki w celu objęcia akcji nowej emisji w zamian za posiadane przez nich wierzytelności na kwotę około 350 tys. zł.

Zarząd zaproponował NWZ spółki zwołanemu na 2 sierpnia 2018 roku podjęcie uchwały o kapitale docelowym o wartości nominalnej 980 tys. zł.

Od 1 lipca 2018 roku Dent-a-Medical ma nowego prezesa, którym został Piotr Grzesiak.

Dent-a-Medical oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Spółka tworzy także produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-aMedical. W ramach rozwoju segmentu stomatologicznego spółka planuje także dystrybucję pasty do zębów, płynów do płukania ust i kosmetyków.

Od IV kwartału 2016 roku spółka prowadziła przygotowania do działalności w nowym dla siebie obszarze handlu produktami rolnymi, w tym obejmującymi wybrane pasze, biopaliwa i artykuły spożywcze.

W roku 2017 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 304,7 tys. zł, pochodziły one wyłącznie z segmentu stomatologicznego. Natomiast zamknięcie działalności deweloperskiej przyniosło odpisy i straty, które w rezultacie dało stratę netto w wysokości 527,3 tys. zł.