TUW PZUW wprowadziło ubezpieczenia dla menedżerów podmiotów leczniczych

0
430

Od marca 2018 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW)  jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce wprowadziło do swojej
oferty ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotu leczniczego.

Rozszerzenie oferty o ten produkt wiąże się z silną ekspansją towarzystwa na rynku podmiotów medycznych, a zwłaszcza szpitali.

D&O medyczne (D&O – z ang. Directors and Officers) to specjalna oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla szeroko rozumianego kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym szpitali i przychodni, zarówno publicznych jak i prywatnych. Produkt kierowany jest do klientów TUW PZUW, którzy posiadają co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego.

– Ubezpieczenia typu D&O przeżywają w ostatnich latach swój rozkwit w Polsce. Początkowo produkty tego typu kierowane były do organów zarządzających spółkami rynku kapitałowego, czyli do zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych, na przykład z branży finansowej. Z czasem rozbudowywane były zarówno zakresy ubezpieczenia, jak i krąg odbiorców, którymi obecnie są menedżerowie różnego szczebla spółek z różnych branż, w tym nie tylko największych firm w Polsce. Oferta TUW PZUW jest dowodem ekspansji towarzystwa na rynku usług dla sektora medycznego, w tym przychodni i szpitali, które są jedną z głównych osi strategii TUW PZUW na kolejne lata – mówi Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

Nowy produkt chroni przedstawicieli kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym dyrektorów szpitali, przychodni, członków ich organów nadzorczych przed finansowymi skutkami błędnych decyzji zarządczych, zaniechań lub złamania procedur. Między innymi zabezpiecza przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu z NFZ,  nieprawidłowego postępowania z odpadami medycznymi, naruszenia przepisów podatkowych czy praw pracowniczych.

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest drugą, obok spółki akcyjnej, dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (związków wzajemności członkowskiej).