Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Walne 2010

W dniu 26 maja 2010 w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich odbyło się Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia - Medycyna Prywatna. Zgromadzenie przyjęło statutowe uchwały wymagane do zamknięcia roku finansowego oraz przyjęło poszerzony program działania. Program ten oparty jest wokół następujących tematów:

 • Kształtowanie optymalnych warunków rozwoju sektora prywatnego ochrony zdrowia poprzez opiniowanie i wsparcie korzystnych rozwiązań prawnych, szczególnie w obszarze podatkowym, zasad funkcjonowania przedsiębiorstw ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń zdrowotnych, a w tym:
  • wprowadzenie 7% podatku VAT na usługi medyczne finansowane ze źródeł prywatnych,
  • wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości zagwarantowanych lub otrzymanych od pracodawcy świadczeń medycznych do kwoty określonej rocznym limitem,
  • umożliwienie wykorzystania środków funduszu socjalnego na szeroko rozumianą opiekę zdrowotną pracowników, podjęcie dialogu z tym zakresie z minister Jolantą Fedak,
  • dopuszczalność świadczenia usług komercyjnych przez szpitale publiczne ograniczona wyłącznie szpitali prowadzonych w formie spółki kapitałowej na równych zasadach jak sektor niepubliczny, to jest przy pełnym rachunku ekonomicznym i równości podatkowej podmiotów w zakresie podatku CIT,
  • wprowadzenie zwolnienia z podatku CIT zysku placówek ochrony zdrowia prowadzonych w formie NZOZ pod warunkiem przeznaczania go na cele statutowe,
  • koordynacja polityki członków Związku wobec firm ubezpieczeniowych dążących do przełożenia na świadczeniodawcę ryzyka ubezpieczeniowego w mechanizmie składki kapitacyjnej,
  • wsparcie zmiany rozporządzenia o dokumentacji medycznej ograniczającej stosowanie bezpiecznego podpisu i znacznika czasu tylko do wymiany dokumentów z podmiotami zewnętrznymi lub dalej wyłącznie do wymiany z podmiotami innymi niż placówki ochrony zdrowia,
  • wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających NZOZ-om korzystanie z pomocy publicznej pod warunkiem realizacji zadań publicznych (wprowadzenie definicji podmiotu realizującego zadania publiczne) oraz gwarantującej dostęp do unijnych środków pomocowych na równych zasadach z podmiotami publicznymi,
  • wsparcie zmiany ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych usuwającej obowiązek przeznaczenia 40% wzrostu wartości kontraktu na wynagrodzenia,
  • wsparcie rozwiązań wprowadzających współpłacenie za opiekę zdrowotną,
  • wsparcie rozwiązań limitujących nieuzasadnione wydawanie leków w oparciu o ewidencję zapisu i wykorzystania e-recept,
  • podjęcie dialogu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie praktyki zakazującej wymianę nazwy zinstytucjonalizowanego prywatnego podmiotu medycznego w programach telewizyjnych i radiowych,
 • Obrona prawa świadczeniodawców niepublicznych równego dostępu do środków NFZ poprzez wspieranie sprawiedliwych i optymalnych zasad kontraktowania świadczeń finansowanych ze źródeł publicznych.
 • Wsparcie rozwoju systemu e-zdrowia z poszanowaniem interesów płatników prywatnych i świadczeniodawców niepublicznych.
 • Współpraca z Konfederacją Pracodawców Polskich oraz dialog z organami administracji państwowej i partnerami społecznymi w sprawach kluczowych dla Związku.
 • Współpraca ze szkołami wyższymi i organizatorami konferencji w budowaniu potencjału wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami ochrony zdrowia i doskonalenia systemu zdrowia publicznego.
 • Współpraca ekspercka z mediami oraz działania z zakresu public relation. 
 • Rozwój strony internetowej Związku jako narzędzia promocji opinii Związku i pozyskiwania nowych członków.

Walne zgromadzenie przyjęło jednocześnie deklarację o planowanej zmianie nazwy Związku na Pracodawcy Medycyny Prywatnej. Zmiana zostanie wprowadzona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Związku.

Walne 2010 For. 2 Walne 2010 Fot. 1

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »