ZIT-y ważne we współpracy prywatnych świadczeniodawców z samorządami

0
322

Grzegorz Ziemniak, Partner, Instytut Zdrowia i Demokracji

ZIT-y czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to niezwykle ważny mechanizm współpracy samorządów w województwach i narzędzie do tworzenia strategii inwestycyjnych i aplikowania o środki z Regionalnych Programów Operacyjnych. Będą one tematem panelu Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy, 3 września 2014 roku.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to de facto głęboko przemyślana  koncepcja strategiczna, która zakłada nowy podział kompetencji, odpowiedzialności i podziału środków unijnych płynących poprzez Regionalne Programy Operacyjne. ZIT to nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. Minister Elżbieta Bieńkowska 22 lipca 2013 roku zatwierdziła dokument Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, który przekłada na praktykę propozycję wprowadzenia tego instrumentu, zawartą w unijnych projektach rozporządzeń dla polityki spójności.

ZIT-y realizowane będą przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Ponadto zarząd województwa będzie mógł zdecydować o finansowaniu ZIT w mniejszych ośrodkach – tzw. miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Zastanawiające jest, dlaczego o ZITach jest wciąż tak cicho, ponieważ będą to instytucje (spółki, stowarzyszenia, inne formy organizacji) decydujące o nowych inwestycjach i rozdzielające ogromne środki finansowe – już ostatnie z puli unijnej o tak dużej skali oddziaływania.  Jedyną odpowiedzią na to pytanie jest konkluzja, iż jest to temat, który z pozoru wydaje się odległy, czysto techniczny, a z ochroną zdrowia nie mający już zupełnie nic wspólnego. Nic bardziej mylnego –  sprawa jest poważna  ponieważ  została  usankcjonowana uchwaleniem w lipcu 2014 roku przez Sejm ustawy o zasadach realizacji Programów Operacyjnych Polityki Spójności finansowanej w perspektywie 2014-2020.

Dlaczego sprawa ZIT-ów jest tak ważna dla sektora ochrony zdrowia – szczególnie tego niepublicznego? ZIT-y będą mieć wpływ na sposób decydowania o inwestycjach i podziale środków na ochronę zdrowia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jak dotąd zrobiono wszystko, aby niepubliczni świadczeniodawcy nie mieli możliwości uczestniczenia w tworzeniu założeń, strategii inwestycyjnych w regionach a tym bardziej we współdecydowaniu o planowaniu wydatkowania środków na ochronę zdrowia.  A to chyba jedyny obszar gospodarki, gdzie publiczne tak ściśle  przeplata się z prywatnym. Zrównoważony rozwój całego obszaru ochrony zdrowia powinien zatem wykorzystywać naturalne kompetencje i przewagi konkurencyjne, a także potencjał uzupełniania się i wspierania, a także koordynowania działań, inwestycji realizacji świadczeń bez względu na formę własności czy rodzaj więzi łączących świadczeniodawcę z samorządem, administracją publiczną, inwestorami. Niestety szczególnie w ostatnim czasie częściej niż o współpracy można tu mówić o niepokojącym preferowaniu rozwiązań sprzyjających jedynie sektorowi publicznemu. Bez rzetelnej dyskusji o mechanizmie ZIT-ów, priorytetach i kierunki inwestycji równości podmiotów i ustalenia klarownych zasad współpracy i kooperacji rynek ochrony zdrowia czeka kolejna batalia nie o jakość i poprawę dostępu do świadczeń, ale o równe traktowanie, zasady uczciwej konkurencji, o pryncypia demokratycznego państwa prawa.


Temat ZIT-ów zostanie poruszony podczas panelu, który odbędzie się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy.

3 września 2014 rok

14.25 – 15.25  Rola prywatnego sektora ochrony  zdrowia we współpracy z samorządem w kontekście budowania systemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Partner:  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych,   Pracodawcy RP

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne zmienią mapę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce na najbliższe lata. Celem powstania tego mechanizmu jest koordynacja działań inwestycyjnych w  aglomeracjach miejskich poszerzonych o  regiony funkcjonalne. ZIT objął także swym zainteresowaniem  inwestycje zdrowotne samorządów. Przedmiotem debaty będzie rola jaką prywatni świadczeniodawcy powinni pełnić jako partner ZIT-ów i samorządu w realizacji celów zdrowotnych i jakie ryzyka niesie ze sobą brak uczestnictwa sektora niepublicznego w tej koncepcji.

Moderator:
Grzegorz Ziemniak – Partner, Instytut Zdrowia i Demokracji, Polska 

Paneliści:
Piotr Gerber, Przewodniczący Rady Nadzorczej, EMC Instytut Medyczny S.A.-
Roman Kolek – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Robert Mołdach – Ekspert ds. Gospodarki Zdrowotnej, Pracodawcy RP
Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Jarosław Pinkas, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych – Wiceprezes Zarządu
Adam Rozwadowski – Wiceprezes Zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
Andrzej Sokołowski – Prezes Zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
Jerzy Stępień – Profesor, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Uczelnia Łazarskiego
Marcin Szulwiński – Prezes Zarządu, Grupa Nowy Szpital sp. z o.o.