Zmiany w wynagrodzeniu stażystów od 1 lipca 2018

0
270

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów ulegnie zmianie z mocą od 1 lipca 2018 roku. Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Czytaj: Nowelizacja ustawy w sprawie wynagrodzeń podpisana>>>

Przepisy tej ustawy wprowadziły obowiązek podwyższania wynagrodzeń zasadniczych do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego, obliczonego w sposób wskazany ustawą. Począwszy od 1 lipca 2018 roku podwyżki powinny wynosić corocznie 20 procent różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na dzień 1 lipca dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów.

Oznacza to, że kwota podwyżki powinna być każdorazowo (co roku) obliczana na dzień 1 lipca, przy czym do obliczenia kwoty ewentualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego powinna być przyjmowana aktualna dla tego pracownika wysokość wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca każdego roku.

Według OSR przepisy będą to dotyczyć około 68 tysięcy osób, z uwzględnieniem prognozy Ministerstwa Zdrowia odnośnie liczby absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego w latach 2018-2028, którzy potencjalnie podejdą do realizacji stażu podyplomowego

Uwagi do projektu można przekazywać do 10 października 2018.