Małgorzata Lorek

Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, stopień naukowy doktora na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wieloletni praktyk na stanowiskach kierowniczych w ochronie zdrowia. Obecnie Dyrektor Narodowego Centrum Krwi – jednostki budżetowej podległej ministrowi właściwemu ds. zdrowia, pełniącej nadzór nad jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi w Polsce.