REGULAMIN

portalu www.medycynaprywatna.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownikom Portalu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.medycynaprywatna.pl.

2.       Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

a)      ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), dalej jako „u.ś.u.d.e.”,

b)      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), dalej jako „u.o.d.o.”.

3.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 u.ś.u.d.e

4.       Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

a)      Usługodawca – związek pracodawców Pracodawcy Medycyny Prywatnej z siedzibą w Warszawie (03 – 826) ul. Chodakowska 24/11, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000122338, posiadający nr REGON: 140020913, NIP: 521-333-80-33, świadczący Usługę drogą elektroniczną,

b)      Członek Organizacji – podmiot będący członkiem związku Pracodawcy Medycyny Prywatnej, w rozumieniu statutu tego związku,

5.       Portal – strona internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.medycynaprywatna.pl, prowadzona przez Usługodawcę, za pośrednictwem której świadczone są Usługi,

c)       Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu przez Użytkownika elektronicznego formularza znajdującego się na stronie Portalu danymi osobowymi oraz informacjami danymi o podmiocie ubiegającym się o przyjęcie w poczet Członków Organizacji,

d)      Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika,

e)      Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usługi w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2
Świadczenie usług

1.       Świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, umożliwiającego przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie oraz odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z u.ś.u.d.e.

2.       Świadczenie Usług odbywa się nieodpłatnie.

3.       W celu właściwego korzystania z Usług, Usługobiorca powinien posiadać:

a)      komputer lub urządzenie posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz dostępem do sieci Internet,

b)      aktywny adres poczty elektronicznej e-mail.

4.       Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu następujące usługi:

a)      newsletter – polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowych, informacji o wydarzeniach, eventach, artykułów oraz innych wiadomości dotyczących sektora medycznego (w tym działalności podmiotów medycznych i promocji ich usług);

b)      Konto – polega na założeniu Użytkownikowi Konta w celu umożliwienia mu dokonania elektronicznego zgłoszenia o przyjęcie  w poczet Członków Organizacji oraz otrzymywania newsletter’a oraz – po dokonaniu przyjęcia zgłoszenia przez administratora Portalu – korzystanie z tego Konta w celu zarządzania sprawami bieżącymi związanymi z członkostwem; w przypadku Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji newsletter stanowi część usługi Konto.

5.       Usługa posiadania Konta w Portalu kierowana jest do Użytkowników będących przedstawicielami, pracownikami lub współpracownikami Członków Organizacji oraz podmiotów wnioskujących o przyjęcie w poczet Członków Organizacji.

6.       Aby dokonać Rejestracji Użytkownik podaje następujące informacje (w tym dane osobowe):

a)      nazwa firmy,

b)      adres firmy,

c)       organ rejestrowy,

d)      nr wpisu do rejestru,

e)      nr NIP,

f)       wysokość rocznego przychodu,

g)      informacja o rodzaju oferowanej opieki medycznej,

h)      imię i nazwisko Użytkownika,

i)        nr telefonu,

j)        adres e-mail,

k)      stanowisko,

l)        grupa, do której przynależy Użytkownik (lekarz/pielęgniarka/obsługa klienta lub inne – według wyboru Użytkownika),

m)    zainteresowania.

Poza danymi, o których mowa w § 2 ust 6 powyżej Użytkownik podaje dane osoby, która będzie odpowiedzialna za rozliczenia w związku z przyjęciem w poczet Członków Organizacji. Zakres danych obejmuje:
a)       imię i nazwisko,

b)      adres e-mail,

c)       nr telefonu.

W celu korzystania z usługi newsletter Użytkownik podaje swój adres poczty elektronicznej e-mail i składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu poprzez zakliknięcie odpowiedniego okienka check-box.
Do jednego adresu e-mail może zostać przypisany tylko jeden Użytkownik.
Przed dokonaniem Rejestracji lub zamówienia na usługę newsletter Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz potwierdzić ten fakt poprzez zakliknięcie odpowiedniego okienka pod formularzem rejestracyjnym.
W celu uniknięcia wątpliwości, dokonanie Rejestracji nie jest równoznaczne z przyjęciem w poczet Członków Organizacji. Przyjęcie w poczet Członków Organizacji odbywa się zgodnie ze statutem związku pracodawców Pracodawcy Medycyny Prywatnej i wymaga złożenia pisemnego wniosku.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji oraz danych osobowych. Zabrania się deklarowania przynależności do podmiotu będącego Członkiem Organizacji w sytuacji, w której Użytkownik nie jest z nią w żaden sposób powiązany organizacyjnie lub zawodowo.
Użytkownik dokonujący rejestracji jako pierwszy Użytkownik w ramach podmiotu będącego Członkiem Organizacji otrzymuje uprawnienia administratora konta. Uprawnienia administratora umożliwiają edycję, zmianę, usuwanie danych dotyczących Członka Organizacji.
Konto jest powiązane z faktem przyjęcia lub wnioskowania przyjęcia w poczet Członków Organizacji. W przypadku dokonania Rejestracji i jednoczesnego braku wpłynięcia pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet Członków Organizacji w terminie 6 miesięcy od dokonania Rejestracji Konto jest usuwane.

§ 3
Reklamacje

W przypadku niezgodności świadczonych Usług z niniejszym Regulaminem lub wszystkich innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
Reklamacje mogą być zgłaszane:
a)      pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 4 lit. a,

b)       pocztą elektroniczną na adres e-mail: __.

Reklamacja powinna zawierać dane osoby, która ją składa oraz dane umożliwiające kontakt z tą osobą, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści ewentualnych żądań. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania.

§ 4
Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest związek pracodawców Pracodawcy Medycyny Prywatnej z siedzibą w Warszawie (03 – 826) ul. Chodakowska 24/11, który przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usługi Konto oraz – w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji – w celu świadczenia Usługi newsletter.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę Usług.
Każdy Użytkownik posiada prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Portalu pod adresem: www.medycynaprywatna.pl w formacie umożliwiającym jego wyświetlenie, pobranie oraz wydruk.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, jeżeli będą one konieczne ze względu na zmiany przepisów prawa, nałożenia na Usługodawcę obowiązków przez organy państwowe jak również ze względu na usprawnienie funkcjonowania Portalu i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.
O zmianie regulaminu Usługodawca powiadamia Użytkowników na podany przez nich adres poczty elektronicznej e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu zamieszczana jest również na stronie Portalu.
Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.