Alert konsultacyjny

0
460


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia implementuje przepisy wynikające z ustawy z dnia 11 października 2013 roku o  zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1290) oraz projektów zarządzeń w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów opracowanych dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

W projekcie zawarte są także zapowiadane wcześniej zmiany dotyczące zewnętrznych certyfikatów jakości, czyli certyfikatów systemu zarządzania oraz certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia, a także parametrów kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 24 grudnia 2013 roku na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Treść projektu znajduje się na stronie NFZ.