Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rejestru wad wrodzonych

0
477

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Z rozporządzenia wynika, że rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a do przekazywania danych do rejestru są obowiązani usługodawcy wykonujący świadczenia zdrowotne w zakresie neonatologii, położnictwa, genetyki klinicznej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, pediatrii, kardiologii dziecięcej, okulistyki, neurologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej, intensywnej terapii dziecięcej, podstawowej opieki zdrowotnej i patomorfologii.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z faktu, iż zmianie uległo upoważnienie ustawowe do wydania aktu wykonawczego zawarte w art. 20 ust. 1 w związku z wejściem w życie ustawy z 10 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

W art. 20 ust. 1 ustawy dodano pkt 3a, zgodnie z którym w rozporządzeniu tworzącym dany rejestr medyczny minister zdrowia będzie określał usługodawców i podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne zobowiązanych do przekazywania danych do tego rejestru, jak również sposób i terminy przekazywania tych danych.

Celem Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych jest gromadzenie informacji o każdym świadczeniu szpitalnym udzielonym dziecku do ukończenia 18 roku życia, z wrodzoną wadą rozwojową, gdyż zakłada się, że wszystkie dzieci z wadami wrodzonymi będą hospitalizowane.

Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jest pierwszym rejestrem medycznym, który będzie zasilany w dwojaki sposób. Dane do rejestru przekazywane będą równolegle przez usługodawców oraz przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia celem uszczegółowienia i uszczelnienia danych.

Projekt rozporządzenia określa także w sposób szczegółowy, które dane spośród danych określonych w ustawie są gromadzone i przetwarzane w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wykaz przedmiotowych danych obejmuje również rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze.

Termin na przekazywanie uwag do projektu określono na 10 dni od jego otrzymania.