30 czerwca upływa termin złożenia sprawozdania finansowego

0
866


Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p. przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego należy zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe. Dla podmiotów, których rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, termin ten mija 30 czerwca 2014 roku.

Następnie, w ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego należy je zgłosić we właściwym rejestrze sądowym.

Niedopełnienie lub nieterminowe dopełnienie obowiązków w tym zakresie może skutkować nałożeniem kary grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Podmiotami zobowiązanymi do sporządzenia, zatwierdzenia i zgłoszenia rocznego sprawozdania finansowego są podmioty podlegające regulacji ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013, poz. 330) dalej u.r., wskazane w art. 2 tejże ustawy, czyli między innymi spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Kancelaria zwracamy jednak uwagę, że obowiązkowi temu nie podlegają podmioty, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości (ksiąg rachunkowych), czyli między innymi spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
 
Kancelaria oferuje wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i dokonaniu stosownego zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot nie jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania finansowego, a mimo to został wezwany przez sąd rejestrowy do dopełnienia tej czynności, proponujemy wsparcie Kancelarii w przygotowaniu odpowiedniego pisma informacyjnego dla sądu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.
www.fandk.com.pl