Alert konsultacyjny

0
962


Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień wewnętrznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania. Zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą głównie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Projekt ten ma na celu przede wszystkim dostosowanie obecnej regulacji do zapisów ustawy z 15 kwietna 2011 roku, ale wprowadza również zmiany dotyczące między innymi sposobu oznaczenia w dokumentacji medycznej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, obowiązku prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego przez podmioty lecznicze udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, wyłączenia żłobków z systemu ochrony zdrowia oraz sposobu postępowania w stosunku do dokumentacji medycznej w przypadku, gdy z urzędu nastąpi wykreślenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą z rejestru.

Wejście w życie rozporządzenia rodzić będzie po stronie podmiotów medycznych stronie obowiązek dostosowania się do zmienionych zasad prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej, co może wiązać się również z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Termin zgłaszania uwag do projektu upływa w dniu 4 grudnia 2012 roku.


W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl