Alert konsultacyjny

0
890

Ministerstwo Zdrowia skierowało do Pracodawców RP w celu konsultacji społecznych projekty rozporządzeń dotyczące podziału środków na refundację, połączenia centrów krwiodawstwa i programów zdrowotnych a także projekty nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Link do projektu

Celem projektu jest dokonanie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, czyli świadczeń gwarantowanych, w wyniku czego nastąpi zwiększenie kwoty całkowitego budżetu na refundację w wysokości 603 060 000 zł.

Termin zgłaszania uwag mija 22 lipca 2015 roku.

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie połączenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Link do projektu

Celem projektu jest połączenie Regionalnego Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Katowicach i Raciborzu. Zmiana ta ma uratować Centrum z Raciborza, które jest bardzo zadłużone (dług przekracza roczne przychody).

Termin zgłaszania uwag mija 10 sierpnia 2015 roku.


Kolejny projekt dotyczy nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Link do projektu

Projekt ustawy umożliwia dokonywania wpisów w dokumentacji medycznej przez osoby niewykonujące zawodu medycznego pod nadzorem lekarza, tzw. sekretarki medyczne, zakazuje wydawania oryginału dokumentacji medycznej, która powinna być przechowywana przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, a po upływie okresu przechowywania – zniszczona, obniża opłaty za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej. Ponadto projekt zmienia prawo także w obszarze funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (na przykład w sprawie wynagradzania jej członków).

Termin zgłaszania uwag mija 6 sierpnia 2015 roku.

Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Link do projektu

Projekt wprowadza zmiany w warunkach realizacji programu zdrowotnego  – Leczenie dzieci ze śpiączką (dodanie opieki pediatrycznej).

Termin zgłaszania uwag mija 8 sierpnia 2015 roku.

Ostatni z projektów dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Link do projektu

Celem projektu jest implementacja dyrektywy tytoniowej do polskiego porządku prawnego, co między innymi skutkuje dużymi restrykcjami wobec np. e-papierosów.

Termin zgłaszania uwag mija 3 sierpnia 2015 roku.

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Jednak jego rozpatrywanie nie zostało umieszczone w porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu.

Ewentualne uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl