Alert konsultacyjny

0
1018


Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych kolejne projekty rozporządzeń. Projekty dotyczą dokumentacji medycznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej w pracowniach RTG.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Termin konsultacji mija 4 grudnia 2012 roku

Link do projektu: http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3911


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych

Termin konsultacji mija 4 grudnia 2012 roku

Link do projektu ustaw : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3912

W przyszłym tygodni odbędą się też następujące posiedzenia Komisji Sejmowych:

4 grudnia 2012 roku w gmachu Sejm (Dom Poselski, sala konferencyjna NDP) odbędzie się Komisja Zdrowia w trakcie której zostanie rozpatrzony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 856)

5 grudnia 2012 r. w gmachu Sejmu (sala 118 bud. C) Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 1 w sprawie przeprowadzenia zmian w „Narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych” w części dotyczącej profilaktyki i środków przeznaczonych na inwestycje.

6 grudnia 2012 roku w gmachu Sejmu (bud. K sala 301 – A) odbędzie się posiedzenie podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego, w trakcie której zostanie omówiony temat suplementy diety – lei czy żywność, przygotowanie projektu dezyderatu w sprawie proponowanych zmian w kalendarzu szczepień, wnioski po konferencji „Żywienie dzieci w Polsce – czy stać nas na złe żywienie dzieci”.

Uwagi do załączonych projektów proszę przesyłać w podanych wyżej terminach. W przypadku woli udziału w posiedzeniu komisji proszę o informację do godziny 14.00 dnia poprzedzającego posiedzenie.

g.byszewski@pracoodawcyrp.pl