Alert konsultacyjny

0
1161

Ministerstwo Zdrowia i NFZ przekazało do konsultacji projekty aktów prawnych, wśród których dominują projekty rozporządzeń będę aktami wykonawczymi do Ustawy z 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji.

Link do projektu: www.legislacja.rc.gov.pl

Termin konsultacji mija 3 września 2015 roku.


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków, a także bezpieczeństwo dawców i biorczyń.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 4 września 2015 roku.


Trzeci z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium komórek rozrodczych i zarodków.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 4 września 2015 roku.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków.


Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 4 września 2015 roku.


Kolejne projektowane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczy wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 4 września 2015 roku.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków.


Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 3 września 2015 roku.


Następne rozporządzenie ministra zdrowia dotyczy szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków.


Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 3 września 2015 roku.


Ostatni z projektów przekazanych do konsultacji dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 3 września 2015 roku.

Ponadto do konsultacji społecznych prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

Termin konsultacji upływa 26 września 2015 roku.

Uwagi do projektów można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl