Alert konsultacyjny

0
947

Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie leczenia szpitalnego, standardów postępowania medycznego oraz dokumentacji medycznej. Natomiast prezes NFZ skierował do konsultacji projekty zarządzeń dotyczące zawierania umów na świadczenia zdrowotne.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Projekt reguluje trzy kwestie. Określa minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych (odnosząc normy do liczby posiadanych łóżek). Umożliwia także realizację zabiegów przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz przezskórnych zabiegów w zakresie serca, w oddziale kardiochirurgii (wniosek krajowego konsultanta) a także określa warunki realizacji świadczeń: „Kompleksowe leczenie raka piersi” oraz „Kompleksowe leczenie pacjentów z mukowiscydozą”.

Termin konsultacji upływa 16 października 2015 roku.

Link do projektu.


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Opracowany dokument jest polskim standardem profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem od urodzenia do uzyskania pełnoletności. Podstawę opracowania dokumentu stanowiły prace badawcze w tym zakresie zrealizowane przez Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Standardy uwzględniają rekomendowane przez te podmioty wytyczne medycyny opartej na dowodach naukowych i doświadczeniach polskich w zakresie opieki nad dzieckiem

Termin konsultacji upływa 16 października 2015 roku.

Link do projektu.


Trzeci z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Celem projektu jest określenie wzoru książeczki zdrowia dziecka oraz karty przebiegu znieczulenia. Ponadto wprowadza zmiany dostosowujące przepisy dotyczące dokumentacji medycznej do prowadzenia jej w postaci elektronicznej.

Termin konsultacji upływa 8 października 2015 roku.

Link do projektu.


Ministerstwo Zdrowia przekazało także do konsultacji projekt informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 roku.

Termin konsultacji upływa 21 września 2015 roku.

Dokument dostępny jest w załączniku.

Natomiast prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował do konsultacji społecznych trzy projekty zarządzeń.

Pierwszy z projektów dotyczy nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Termin konsultacji upływa 6 października 2015 roku.

Link do projektu.


Drugi z projektów dotyczy zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w zakresie programów zdrowotnych  (lekowych).

Termin konsultacji upływa 29 września 2015 roku.

Link do projektu.


Trzeci projekt dotyczy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne.

Termin konsultacji upływa 15 października 2015 roku.

Link do projektu.


Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl