Alert konsultacyjny

0
283

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń w sprawie standardów postępowania w zakresie patomorfologii oraz w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Do konsultacji skierowano też założenia projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz projekt zarządzenia prezesa NFZ.

Pierwszy z projektów rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy standardów postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii.

Celem projektu jest uzupełnienie dotychczas brakujące standardu postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii.

Konsultacje trwają do 24 października 2015 roku.

Link do projektu.

 

Drugi projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy przepisów w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

Celem projektu jest dostosowanie przepisów do potrzeb obsługi procesów rejestrowych oraz działalności podmiotów leczniczych. W rozporządzeniu zaproponowano między innymi dodanie kodu dla centrum zdrowia psychicznego, co umożliwi tworzenia przedsiębiorstwa, w którym pacjenci uzyskają kompleksowe świadczenia zdrowotne z zakresu psychiatrii.  Wprowadzono także zmiany w zakresie kodu dotyczącego apteki szpitalnej/zakładowej i działu farmacji, usunięto kod dla działu transportu sanitarnego oraz zmodyfikowano kod, który umożliwia również oznaczenie podmiotów z co najmniej 51-procentowym udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej.

Konsultacje trwają do 23 października 2015 roku.

Link do projektu.


Natomiast minister pracy i polityki społecznej skierował do konsultacji projekt założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Konsultacje trwają do 10 października 2015 roku.

Link do projektu.

 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Nowelizacja zarządzenia związana jest z wprowadzeniem audiofonologa, jako osoby uprawnionej do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w sprawie zaopatrzenia w wyroby medyczne z zakresu protetyki słuchu, oraz z wprowadzeniem wydruku różnicowego załącznika nr 2 do umowy „Wykaz podwykonawców”.

Konsultacje trwają do 9 października 2015 roku.

Link do projektu.

 

 

Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl