Alert konsultacyjny

0
1550

Pracodawcy RP otrzymali z Ministerstwa Zdrowia do konsultacji projekty siedmiu rozporządzeń. Projektowane akty prawne dotyczą między innymi centrów urazowych dla dzieci, badań lekarskich kierowców, osób starających się o pozwolenie na broń oraz pracowników ochrony czy postępowania ze środkami odurzającymi.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci (termin konsultacji mija 23 listopada 2015).

Celem projektu jest stworzenie analogicznych jak centra urazowe ośrodków dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia w celu leczenia ciężkich, mnogich i wielonarządowych obrażeń.

Link do projektu.


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (termin konsultacji mija 24 listopada 2015)

Projekt ten wskazuje minimalne wymagania zdrowotne dla osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy chorych na obturacyjny bezdech podczas snu oraz szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku.

Link do projektu.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (termin konsultacji mija 13 listopada 2015).

Projekt rozporządzenia wskazuje zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dla lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, sposób oceny stanu narządu wzroku oraz wzory: orzeczenia lekarskiego, karty badania lekarskiego, orzeczenia psychologicznego, zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych i pieczęci używanych przez lekarza upoważnionego oraz psychologa upoważnionego.

Link do projektu.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (termin konsultacji mija 13 listopada 2015).

Projekt rozporządzenia reguluje szczegółowy zakres oraz trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, jednostki o wyższym poziomie referencyjnym, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne, wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy oraz druki orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Link do projektu.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań odnośnie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku (termin konsultacji mija 10 listopada 2015).

Projektodawca zakłada oparcie projektowanych regulacji na wcześniej obowiązującym z 3 listopada 2003 roku w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia wyższego poziomu leczenia na jednostkach pływających.

Link do projektu.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń (termin konsultacji mija 6 grudnia 2105).

Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Link do projektu.


Ostatni  z projektów skierowanych do konsultacji dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych (termin konsultacji mija 23 listopada 2015).

Projektowane rozporządzenie umożliwi objęcie opieką medyczną finansowaną z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, zawodników kadry narodowej igrzysk głuchych. Skutkiem zmiany będzie ujednolicenie sposobu i zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej igrzysk głuchych oraz kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Link do projektu.


Uwagi do projektów można przesyłać w podanych terminach na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl