Alert konsultacyjny

0
947

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych trzy projekty rozporządzeń, dotyczące specjalizacji farmaceutów, świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę lub położną oraz podziału środków na refundację.

Pierwszy z projektów rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.  Projekt określa dziedziny specjalizacji, w których farmaceuta może odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Termin konsultacji upływa 14 sierpnia 2016 roku.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl


Drugi projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Projekt określa rodzaje i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które pielęgniarki i położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego – po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Uwagi można przesyłać do 16 sierpnia 2016 roku.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Projekt zakłada zwiększenie kwoty całkowitego budżetu na refundację w wysokości     339 272 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

– dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-16 ustawy o świadczeniach, w wysokości 72 846 000 zł,

– przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej w wysokości 8 000 000 zł

Jednocześnie ustalono kwotę środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach w wysokości 258 426 000 zł.

Uwagi można przesyłać do 20 lipca 2016 roku.

Lin do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl