Alert konsultacyjny

0
1389

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych siedem projektów rozporządzeń, które dotyczą między innymi programów zdrowotnych, zakładów lecznictwa uzdrowiskowego czy koordynowanej opieki nad pacjentem po zawale serca, oraz projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 28 listopada 2016 roku.


Drugi projekt dotyczy rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych.

Rozporządzenie to w dużej części powtarza dotychczas obowiązujące przepisy zawarte  w rozporządzeniu ministra zdrowia z 16 lutego 2009 roku w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin składania uwag mija 28 listopada 2016 roku.


Kolejny akt legislacyjny skierowany do konsultacji to projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Proponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu umożliwienie prowadzenia leczenia substytucyjnego opartego o stosowanie doustnych preparatów łączonych zawierających buprenorfinę i nalokson przez lekarzy wykonujących zawód w innym podmiocie niż prowadzący leczenie substytucyjne w ramach programu prowadzenia leczenia substytucyjnego lub lekarza wykonującego zawód w ramach praktyki zawodowej, na podstawie skierowania wydanego przez kierownika programu prowadzenia leczenia substytucyjnego lub upoważnionego przez niego lekarza.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin składania uwag upływa 12 grudnia 2016 roku.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Celem rozporządzenia jest wydłużenie terminu  obowiązku dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego – do dnia 31 grudnia 2018 roku.


Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 24 listopada 2016 roku.


Projekt kolejnego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Jego celem jest wprowadzenie koordynowanej opieki nad pacjentem po zawale serca. Dokument przygotowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, we współpracy z ekspertami kardiologami i rehabilitantami wykorzystując narzędzia EBM i HTA oraz doświadczenia międzynarodowe.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 30 listopada 2016 roku.


Projekt kolejnego aktu prawnego dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Jego celem jest wprowadzenie koordynowanej opieki nad pacjentem po zawale serca. Dokument przygotowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, we współpracy z ekspertami kardiologami i rehabilitantami wykorzystując narzędzia EBM i HTA oraz doświadczenia międzynarodowe.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 30 listopada 2016 roku.


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Również celem tego projektu jest wprowadzenie koordynowanej opieki nad pacjentem po zawale serca. Dokument przygotowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, we współpracy z ekspertami kardiologami i rehabilitantami wykorzystując narzędzia EBM i HTA oraz doświadczenia międzynarodowe.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 30 listopada 2016 roku.


Ostatni z projektów dotyczy określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

Projekt określa między innymi kwalifikacje oraz staż pracy wymagany od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi przy pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 30 listopada 2016 roku.


Uwagi do projektw można przekazywać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl