Alert konsultacyjny

0
976

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekty trzech aktów prawnych – dwa projekty rozporządzeń oraz projekt ustawy. Do konsultacji przekazano także dwa projekty zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Celem projektu jest wydłużenie terminu dostosowawczego dla podmiotów leczniczych.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Konsultacje trwają do 5 grudnia 2016 roku.


Kolejny przekazany do konsultacji projekt dotyczy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu jest wprowadzenie możliwości prowadzenia pilotażowych zmian w ochronie zdrowia.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Konsultacje trwają do 19 grudnia 2016 roku.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi na nowo definiuje kryteria przyjęcia jak i odrzucenia dawców krwi.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Konsultacje trwają do 2 stycznia 2017 roku.


Pierwszy z projektów zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczy nowelizacji zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ z 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

Termin konsultacji upływa 5 grudnia 2016 roku.


Projekt drugiego zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu zdrowia dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem (wdrożenie programu „za życiem”).

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

Konsultacje trwają do 11 grudnia 2016 roku.


Uwagi do projektów można przesyłać na adres:  g.byszewski@pracodawcyrp.pl