Alert konsultacyjny

0
347

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych sześć projektów rozporządzeń, które dotyczą wpisu do rejestru podmiotów, uzyskiwania tytułu specjalisty, dyspozytorów medycznych oraz świadczeń gwarantowanych.

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

W projekcie rozszerzono informacje o liczbie łóżek i stanowisk w komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego. Dodano rubryki dotyczące liczby stanowisk intensywnej terapii, stanowisk intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej, intensywnej terapii noworodka, stanowisk opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, stanowisk opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego, stanowisk nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, oraz zmieniono nazwę ,,łóżka intensywnej opieki medycznej” na ,,stanowiska intensywnej opieki medycznej”.

Termin konsultacji upływa 31 marca 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Drugi projekt dotyczy rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Celem projektu jest szczegółowe uregulowanie szkolenia specjalizacyjnego oraz uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Termin konsultacji upływa 20 marca 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt rozporządzanie ministra zdrowia dotyczy  doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

Rozporządzenie reguluje zasady doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Zgodnie z założeniami samokształcenie będzie realizowane w następujących formach: seminarium, udział w posiedzeniach szkoleniowych, udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych, udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców.

Termin konsultacji upływa 20 marca 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Czwarty projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt dotyczy takich obszarów leczenia szpitalnego jak protonoterapia, radioterapia, centra urazowe, replantacje, melphalan, podanie immuglobiny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej.

Termin konsultacji upływa 18 marca 2017 roku.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl


Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zdaniem ministra zdrowia proponowane zmiany pozwolą na poprawę jakości udzielanych świadczeń oraz zwiększenie dostępności (lekarz specjalista pediatrii w poradni leczenia osteoporozy).

Projekt przewiduje kategoryzacje stacji dializ, polegającą na podniesieniu finansowania stacji pracujących całodobowo w strukturze publicznych szpitali wielospecjalistycznych i zapewniających chorym dializowanym bezpieczeństwo zdrowotne w stanach zagrożenia życia w stosunku do finansowania placówek wykonujących wyłączenie ambulatoryjne zabiegi hemodializy w godzinach otwarcia.

Termin konsultacji upływa 17 marca 2017 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Projekt ma na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych reguł, jakie należy stosować przy przyznawaniu nagrody rocznej uprawnionym.

Termin konsultacji upływa 20 marca 2017 roku.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
 


Uwagi do projektów można przesyłać w podanych terminach na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl