Alert konsultacyjny

Autor:
21 grudnia 2012

Pracodawcy RP otrzymali komunikat Komisji Europejskiej odnoszący się do przeglądu dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Dyrektywa ma na celu ochronę przedsiębiorstw przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi.

Dyrektywa dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej jest instrumentem, który ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju reklam w relacjach między przedsiębiorstwami. Dyrektywa ustanawia minimalną normę prawną w zakresie ochrony mającą zastosowanie do reklamy wprowadzającej w błąd we wszelkich transakcjach między przedsiębiorstwami w całej UE, jednocześnie dając państwom członkowskim możliwość przyjęcia wyższego poziomu ochrony.

Konsultacje społeczne przeprowadzone w tej sprawie w roku 2011 wykazały bardzo zdecydowane poparcie dla zwiększenia ochrony małych przedsiębiorstw i osób wykonujących wolny zawód przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi. Ponadto istnieje praktycznie zgoda co do tego, że należy opracować procedurę współpracy dla przypadków transgranicznych związanych z reklamą wprowadzającą w błąd, gdyż większość respondentów stwierdziła, że istniejące procedury egzekwowania prawa nie są skuteczne.

Konsultacje wykazały również, że prawie żadne z państw członkowskich nie podjęło jak dotąd działań o wymiarze transgranicznym w związku z reklamą wprowadzającą w błąd. Niektóre państwa członkowskie uważają, że jest to spowodowane brakiem współpracy strukturalnej oraz słabością dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, który zawiera jedynie ogólne klauzule dotyczące oceny tego, czy dany przekaz handlowy wprowadza w błąd.

Komisja przeprowadziła szczegółową analizę kwestii w odniesieniu do praktyk marketingowych w oparciu o konsultacje społeczne, informacje zebrane od państw członkowskich i szereg skarg, i doszła do następujących wniosków:

• Dyrektywa dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawcze oraz istniejące systemy samoregulacyjne przewidziane w art. 6 dyrektywy wydają się zapewniać solidne ramy regulacyjne dla znacznej części rynku reklam w relacjach między przedsiębiorstwami. W kilku państwach członkowskich przedsiębiorstwa stworzyły dobrowolne kodeksy i normy samoregulacyjne w dziedzinie reklamy, które faktycznie są pomocne przy tworzeniu równych reguł gry dla uczciwej konkurencji, ustalaniu dobrych praktyk biznesowych oraz zapewnianiu alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

• Utrzymywanie się jednak niektórych zakrojonych na dużą skalę praktyk wprowadzających w błąd dowodzi, że istniejące przepisy ogólnounijne funkcjonujące w połączeniu z samoregulacją muszą zostać wzmocnione, tak aby uwzględniały pewne wyraźnie rozpoznawalne oszustwa. Małe przedsiębiorstwa są najbardziej dotknięte takimi praktykami, jako że ich podatność na zagrożenia nie różni się zasadniczo od podatności konsumentów. Jednocześnie w relacjach między przedsiębiorstwami oczekuje się takiego samego poziomu staranności są zarówno od małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

• Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na interpretację przepisów dotyczących reklamy porównawczej, w przypadkach, gdy istnieje znaczące orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z oceny Komisji dotyczącej problemów związanych z dyrektywą dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej wynika, że konieczne jest działanie prawodawcze, ponieważ obecne ramy prawne mają kilka niedociągnięć, zarówno w odniesieniu do przepisów prawa materialnego, jak i egzekwowania prawa (przepisów proceduralnych). W związku z tym Komisja zamierza przedstawić wniosek w sprawie wzmocnienia ochrony przedsiębiorstw przed transgranicznymi wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi.

Przegląd dyrektywy będzie koncentrował się na konkretnych problematycznych obszarach. W ramach tego przeglądu wyjaśnione zostaną powiązania między tą dyrektywą a dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych. Zmiany skupią się również na poprawie skuteczności transgranicznego egzekwowanie prawa, w tym współpracy między właściwymi organami państw członkowskich, a także wzmacnianiu kluczowych przepisów prawa materialnego. Uwzględnione zostaną potrzeby przedsiębiorstw, bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych. Komisja wzmocni również egzekwowanie prawa i stworzy ze skutkiem natychmiastowym grupę roboczą ad hoc złożoną z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa.

Niezależnie od ograniczeń obecnych ram prawnych dotyczących wprowadzających w błąd praktyk marketingowych między przedsiębiorstwami, Komisja będzie angażować się na rzecz lepszego egzekwowania prawa na podstawie obowiązujących przepisów.
W pierwszej kolejności Komisja, prowadząc równolegle działania prawodawcze, wzmocni egzekwowanie przepisów dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. W tym celu Komisja rozważy wraz z państwami członkowskimi, jakie środki można podjąć w ramach istniejących przepisów w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstw do czasu wejścia w życie nowego wniosku.

W celu ułatwienia współpracy państw członkowskich Komisja stworzy w ciągu najbliższych miesięcy grupę roboczą ad hoc złożoną z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa i innych ważnych urzędów w celu wymiany informacji na temat stosowanych na szeroką skalę wprowadzających w błąd praktyk marketingowych i wspierania dalszej koordynacji działań w zakresie egzekwowania prawa.

W latach 2002 – 2010 małe i średnie przedsiębiorstwa stworzyły w UE 85% nowych miejsc pracy. Przy ich potencjale w zakresie wzrostu i do tworzenia nowych miejsc pracy są dokładnie tym, czego Europa potrzebuje w czasach niepewności gospodarczej. Aby móc osiągać sukcesy i rozszerzać swoją działalność na jednolitym rynku, przedsiębiorstwa potrzebują przyjaznego otoczenia regulacyjnego, które nie tylko będzie im zapewniało swobodę działalności gospodarczej, ale również zagwarantuje im bezpieczeństwo w transakcjach z innymi przedsiębiorcami.

W szczególności małe przedsiębiorstwa również potrzebują podstawowej ochrony przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi. Komisja zamierza zatem zaproponować konkretne zmiany w dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej w celu wyeliminowania szkodliwych wprowadzających w błąd praktyk marketingowych w relacjach między przedsiębiorstwami, takich jak działania nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych. W tym celu Komisja przedstawi specjalny wniosek ustawodawczy i zintensyfikuje działania mające na celu zapewnienie właściwego egzekwowania istniejących przepisów.

Opinie na ten temat można przesyłać do 31 grudnia 2012 roku na adres: e.dudzinska@pracodawcyrp.pl.

 


Pracodawcy RP otrzymali komunikat Komisji Europejskiej odnoszący się do przeglądu dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Dyrektywa ma na celu ochronę przedsiębiorstw przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi.

Dyrektywa dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej jest instrumentem, który ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju reklam w relacjach między przedsiębiorstwami. Dyrektywa ustanawia minimalną normę prawną w zakresie ochrony mającą zastosowanie do reklamy wprowadzającej w błąd we wszelkich transakcjach między przedsiębiorstwami w całej UE, jednocześnie dając państwom członkowskim możliwość przyjęcia wyższego poziomu ochrony.

Konsultacje społeczne przeprowadzone w tej sprawie w roku 2011 wykazały bardzo zdecydowane poparcie dla zwiększenia ochrony małych przedsiębiorstw i osób wykonujących wolny zawód przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi. Ponadto istnieje praktycznie zgoda co do tego, że należy opracować procedurę współpracy dla przypadków transgranicznych związanych z reklamą wprowadzającą w błąd, gdyż większość respondentów stwierdziła, że istniejące procedury egzekwowania prawa nie są skuteczne.

Konsultacje wykazały również, że prawie żadne z państw członkowskich nie podjęło jak dotąd działań o wymiarze transgranicznym w związku z reklamą wprowadzającą w błąd. Niektóre państwa członkowskie uważają, że jest to spowodowane brakiem współpracy strukturalnej oraz słabością dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, który zawiera jedynie ogólne klauzule dotyczące oceny tego, czy dany przekaz handlowy wprowadza w błąd.

Komisja przeprowadziła szczegółową analizę kwestii w odniesieniu do praktyk marketingowych w oparciu o konsultacje społeczne, informacje zebrane od państw członkowskich i szereg skarg, i doszła do następujących wniosków:

• Dyrektywa dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawcze oraz istniejące systemy samoregulacyjne przewidziane w art. 6 dyrektywy wydają się zapewniać solidne ramy regulacyjne dla znacznej części rynku reklam w relacjach między przedsiębiorstwami. W kilku państwach członkowskich przedsiębiorstwa stworzyły dobrowolne kodeksy i normy samoregulacyjne w dziedzinie reklamy, które faktycznie są pomocne przy tworzeniu równych reguł gry dla uczciwej konkurencji, ustalaniu dobrych praktyk biznesowych oraz zapewnianiu alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

• Utrzymywanie się jednak niektórych zakrojonych na dużą skalę praktyk wprowadzających w błąd dowodzi, że istniejące przepisy ogólnounijne funkcjonujące w połączeniu z samoregulacją muszą zostać wzmocnione, tak aby uwzględniały pewne wyraźnie rozpoznawalne oszustwa. Małe przedsiębiorstwa są najbardziej dotknięte takimi praktykami, jako że ich podatność na zagrożenia nie różni się zasadniczo od podatności konsumentów. Jednocześnie w relacjach między przedsiębiorstwami oczekuje się takiego samego poziomu staranności są zarówno od małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

• Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na interpretację przepisów dotyczących reklamy porównawczej, w przypadkach, gdy istnieje znaczące orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z oceny Komisji dotyczącej problemów związanych z dyrektywą dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej wynika, że konieczne jest działanie prawodawcze, ponieważ obecne ramy prawne mają kilka niedociągnięć, zarówno w odniesieniu do przepisów prawa materialnego, jak i egzekwowania prawa (przepisów proceduralnych). W związku z tym Komisja zamierza przedstawić wniosek w sprawie wzmocnienia ochrony przedsiębiorstw przed transgranicznymi wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi.

Przegląd dyrektywy będzie koncentrował się na konkretnych problematycznych obszarach. W ramach tego przeglądu wyjaśnione zostaną powiązania między tą dyrektywą a dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych. Zmiany skupią się również na poprawie skuteczności transgranicznego egzekwowanie prawa, w tym współpracy między właściwymi organami państw członkowskich, a także wzmacnianiu kluczowych przepisów prawa materialnego. Uwzględnione zostaną potrzeby przedsiębiorstw, bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych. Komisja wzmocni również egzekwowanie prawa i stworzy ze skutkiem natychmiastowym grupę roboczą ad hoc złożoną z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa.

Niezależnie od ograniczeń obecnych ram prawnych dotyczących wprowadzających w błąd praktyk marketingowych między przedsiębiorstwami, Komisja będzie angażować się na rzecz lepszego egzekwowania prawa na podstawie obowiązujących przepisów.
W pierwszej kolejności Komisja, prowadząc równolegle działania prawodawcze, wzmocni egzekwowanie przepisów dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. W tym celu Komisja rozważy wraz z państwami członkowskimi, jakie środki można podjąć w ramach istniejących przepisów w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstw do czasu wejścia w życie nowego wniosku.

W celu ułatwienia współpracy państw członkowskich Komisja stworzy w ciągu najbliższych miesięcy grupę roboczą ad hoc złożoną z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa i innych ważnych urzędów w celu wymiany informacji na temat stosowanych na szeroką skalę wprowadzających w błąd praktyk marketingowych i wspierania dalszej koordynacji działań w zakresie egzekwowania prawa.

W latach 2002 – 2010 małe i średnie przedsiębiorstwa stworzyły w UE 85% nowych miejsc pracy. Przy ich potencjale w zakresie wzrostu i do tworzenia nowych miejsc pracy są dokładnie tym, czego Europa potrzebuje w czasach niepewności gospodarczej. Aby móc osiągać sukcesy i rozszerzać swoją działalność na jednolitym rynku, przedsiębiorstwa potrzebują przyjaznego otoczenia regulacyjnego, które nie tylko będzie im zapewniało swobodę działalności gospodarczej, ale również zagwarantuje im bezpieczeństwo w transakcjach z innymi przedsiębiorcami.

W szczególności małe przedsiębiorstwa również potrzebują podstawowej ochrony przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi. Komisja zamierza zatem zaproponować konkretne zmiany w dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej w celu wyeliminowania szkodliwych wprowadzających w błąd praktyk marketingowych w relacjach między przedsiębiorstwami, takich jak działania nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych. W tym celu Komisja przedstawi specjalny wniosek ustawodawczy i zintensyfikuje działania mające na celu zapewnienie właściwego egzekwowania istniejących przepisów.

Opinie na ten temat można przesyłać do 31 grudnia 2012 roku na adres: e.dudzinska@pracodawcyrp.pl.

 

Inne artykuły

Planujemy współpracę z ubezpieczycielami 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2022

Sławomir Łopalewski, dyrektor zarządzający Lux Med Ubezpieczenia 

Wprowadzając na rynek Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med – Pełna Opieka, mieliśmy świadomość, że jest to swego rodzaju rewolucja dla systemu. Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakim obecnie zmaga się ochrona zdrowia w Polsce, spodziewamy się, że nasza polisa szpitalna to rozwiązanie, które w pełni odpowie na potrzeby pacjentów. Leczenie ambulatoryjne jest bowiem już zagospodarowane poprzez różnego rodzaju abonamenty i ubezpieczenia, natomiast dotychczas brakowało kompleksowej oferty szpitalnej.  

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med– Pełna Opieka jest skierowane do klientów indywidulanych oraz firm – jako benefit pracowniczy. Planujemy jego sprzedaż przy współpracy z innymi ubezpieczycielami, bankami, brokerami i specjalistycznymi agencjami.

Aktualnie w dwóch regionach trwa pilotaż współpracy z jednym z największych ubezpieczycieli w Polsce. Zakładamy, że w przeciągu dwóch lata pozyskamy kilkadziesiąt tysięcy klientów.  

Podczas tworzenia polisy korzystaliśmy z doświadczeń Bupa – naszego właściciela, międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej. To właśnie dzięki niej, rozwiązanie podobne do naszego funkcjonuje między innymi na rynku hiszpańskim z powodzeniem od prawie 20 lat. Mieliśmy na względzie również to, że zdecydowana większość polis dostępnych w Polsce, w razie poważnego zachorowania, opiera się na wypłacie określonej sumy ubezpieczenia, ale sama organizacja procesu leczenia pozostaje po stronie pacjenta. Natomiast polisa szpitalna obejmuje kompleksową opiekę – od diagnostyki, przez zabiegi planowe, pomoc doraźną, aż po rehabilitację poszpitalną – w nowoczesnych, dobrze wyposażonych szpitalach. 

MedPolonia w Grupie Lux Med

Tym, co ją wyróżnia i odróżnia od innych dostępnych na rynku jest pełna koordynacja ścieżki leczenia pacjenta. Zarówno w przypadku planowych hospitalizacji jak i nagłych zdarzeń wymagających leczenia szpitalnego, Koordynator Opieki Szpitalnej dba o plan leczenia, tak by pacjent skupił się na szybkim powrocie do zdrowia.  

Oferta, którą przygotowaliśmy, to produkt all risk. Lista wyłączeń (wprowadzona zamiast listy wykonywanych procedur, zwykle określanej w warunkach ubezpieczenia) jest krótka i obejmuje m.in. transplantacje, przeszczepy, choroby genetyczne, przedłużanie kończyn czy operacje na otwartym sercu. Jesteśmy w stanie skutecznie leczyć ponad 80 procent wszystkich problemów zdrowotnych, z jakimi do szpitala zgłasza się pacjent.  

 W celu wzmocnienia dostępności świadczeń szpitalnych rozwijamy sieć specjalistycznych placówek na terenie całego kraju. Obecnie Grupa Lux Med posiada 14 własnych szpitali. Leczenie szpitalne naszych pacjentów odbywa się także na podstawie umów podpisanych z podwykonawcami. Otworzyliśmy specjalne Oddziały Opieki Doraźnej – odpowiedniki SOR-ów. Takie punkty są już dostępne w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie i Szpitalu Swissmed w Gdańsku. Planujemy, aby funkcjonowały w całym kraju. 

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Przeczytaj teraz

Medicover oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2022

Medicover jest oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces („Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”), której celem jest podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w całej Europie.

Firma aktywnie uczestniczy w inicjatywach towarzyszących kampanii, między innymi wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej wymianie dobrych praktyk ergonomicznych, która odbywała się 12 i 13 czerwca 2022 w Brukseli.

W konferencji na temat ergonomii w miejscach pracy uczestniczyło 81 delegatów z różnych krajów Unii Europejskiej. W wydarzeniu czynny udział brał Medicover, reprezentowany przez zespół ergonomii Działu Medycznego w osobie Anety Kossobudzkiej-Górskiej, specjalisty ds. ergonomii.

-Obecność Medicover w tak prominentnym gronie jest dużym wyróżnieniem. Świadczy o pozycji naszej marki jako lidera w dziedzinie ergonomii i rozpoznawalności na arenie europejskiej – komentowała Aneta Kossobudzka-Górska.

Medicover otworzył oryginalne centrum stomatologiczne w Sosnowcu

Podczas spotkania odbyły się warsztaty prowadzone przez naukowców i uznanych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Wiodącymi wątkami były: stres psychiczny, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) i strategie zrównoważonego rozwoju w dobie powszechnej digitalizacji.

Wyniki dyskusji doprowadziły do wniosku, że transformacja cyfrowa to nie tylko wybór a wręcz wyzwanie, które wymaga zmian w sposobie myślenia o doświadczeniach klienta, modelach biznesowych i prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa. Jest to jednocześnie szansa na doskonalenie nowoczesnej ergonomii i BHP.

Za swoje zaangażowanie w realizację działań kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces  Medicover został wyróżniony certyfikatem, który Aneta Kossobudzka-Górska odebrała osobiście z rąk Nicolasa Schmita, Komisarza Komisji Europejskiej ds. Pracy i Praw Socjalnych.

Przeczytaj teraz

Diament Forbesa dla spółki Diagnostyka

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2022

Podczas gali Diamentów Forbesa 2022, która odbyła się w Krakowie, nagrodzone zostały przedsiębiorstwa z województwa małopolskiego. Drugie miejsce w swojej kategorii zajęła spółka Diagnostyka S.A.

Wyróżniane były przedsiębiorstwa, które rozwijają się najszybciej oraz które oprócz zwiększania swojej wartości spełniają także takie wymogi jak pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy.

Diagnostyka zajęła drugie miejsce wśród firm o przychodach powyżej 250 mln zł, pozostałe kategorie dotyczyły firm o przychodach od 50 do 250 mln zł oraz od 5 do 50 mln zł.

Sprzedaż spółki Diagnostyka S.A. za rok 2020 wyniosła 1 018,70 mln zł, a zysk netto – 222,62 mln zł.

Diagnostyka prowadzi w całej Polsce ponad 200 laboratoriów oraz ponad 1100 punktów pobrań. Wykonuje ponad 100 milionów badań dla około 16 milionów pacjentów. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów).

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Poza standardowymi badaniami, firma stawia na rozwój i popularyzację metod wysoko zaawansowanych. Diagnostyka, jako pierwsza sieć laboratoryjna w kraju, uruchomiła własną pracownię badań biologii molekularnej, a od kilku lat rozwija unikalną ofertę diagnostyki autoimmunologicznej.

Raport Forbesa ukazał się na początku roku 2022. W czerwcu 2022, podczas uroczystej gali, nagrodę dla Diagnostyki odebrała Marta Rogalska-Kupiec, wiceprezes zarządu spółki.

Przeczytaj teraz

W Warszawie powstało laboratorium całogenomowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2022

Konsorcjum Central Europe Genomics Center, realizatora projektu Genomiczna Mapa Polski, oraz Centrum Badań DNA, które jest częścią Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. otworzyło w Warszawie laboratorium całogenomowe.

Umożliwi ono prowadzenie najbardziej zaawansowanych badań genetycznych bez konieczności wysyłania próbek za granicę. Pozwoli to na istotne obniżenie kosztów całej procedury oraz skrócenie czasu realizacji analizy o kilka tygodni. Wrażliwe dane będą przechowywane wyłącznie na krajowych serwerach.

Szybsza diagnostyka genetyczna

Laboratorium umożliwi odczyt całej informacji genetycznej zakodowanej w DNA szybciej i taniej, niż ma to miejsce w przypadku analizy zlecanej podmiotom zagranicznym. Usprawni to wykonywanie badań w kierunku predyspozycji do chorób warunkowanych genetycznie i nowotworowych oraz pozwoli na personalizację leczenia w oparciu o precyzyjne dane o metabolizmie leków. To również szansa na błyskawiczną diagnostykę chorób wrodzonych u noworodków cierpiących na zaburzenia metaboliczne, gdzie kluczowe jest natychmiastowe rozpoczęcie właściwie dobranej terapii.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Uruchomiona jednostka to również odpowiedź na postulaty środowiska genetyków klinicznych. Jego przedstawiciele od wielu lat zabiegali o to, by wysoko zaawansowane badania były wykonane w kraju, z uwagi na potrzebę zapewnienia maksymalnej ochrony danych wrażliwych oraz usprawnienie całej procedury.

– Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pierwszych badań komercyjnych w oparciu o szerokie zainteresowanie ze strony podmiotów publicznych i prywatnych, z którymi pozostajemy  w stałym kontakcie. Chcemy skupić się na szybkiej komercjalizacji naszej oferty tak, aby optymalnie wykorzystać moce laboratorium i potencjał ekspercki stworzonego przez nas zespołu. Nowa jednostka badawcza pozwoli nam wejść na kolejne rynki, poszerzyć bazę przychodową i konsekwentnie zwiększać wartość spółki. Zakładamy, że nasi akcjonariusze odczują pozytywny wpływ tej działalności już w wynikach za drugie półrocze tego roku – podkreśla Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu Inno-Gene S.A.

Dotychczas analizy genetyczne – zlecane przez szpitale w oparciu o finansowanie z NFZ, ale także przez policję czy prokuraturę – były wykonywane przede wszystkim w Azji i USA. Wyniki trafiały do Polski po około dwóch miesiącach. Po uruchomieniu jednostki  w Warszawie czas oczekiwania na nie skróci się nawet o sześć tygodni, a koszt realizacji całej procedury zostanie obniżony kilkakrotnie.

Niższe koszty badań

– Otwarcie pierwszego w Polsce laboratorium całegenomowego to przełomowy moment dla nauki i biznesu w tej części Europy oraz możliwość rozwoju sektora life science na światowym poziomie. To również ważna data dla lekarzy i pacjentów. Obniżenie kosztów realizacji badań to potencjał zwiększenia ich dostępności. Nie bez znaczenia będzie również krótszy czas analizy. Specjalistyczny sprzęt w postaci sekwenatorów DNBSEQ-T7 pozwoli generować aż 1~6 TB danych wysokiej jakości w ciągu jednego dnia – wyjaśnia Jacek Wojciechowicz.

Wzorzec DNA

W laboratorium zostanie stworzony referencyjny genom Polski, czyli wzorzec DNA, który będzie wspierał rozwój wielu projektów naukowych, medycznych i komercyjnych, między innymi w obszarze medycyny spersonalizowanej. Warto jednocześnie podkreślić, że badania całego genomu dla danej osoby wykonuje się tylko raz w życiu, bo materiał zawarty  w komórce nie ulega zmianie w czasie.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Inno-Gene S.A. zarządza grupą spółek działających w sektorach biotechnologii, bioinformatyki, medycyny spersonalizowanej oraz farmakogenetyki. Grupa posiada ponad 14-letnie doświadczenie w diagnostyce mikrobiologicznej i wirusologicznej oraz w badaniach genetycznych. Należące do grupy Centrum Badań DNA ma aktualnie w ofercie ponad 250 badań i testów diagnostycznych wykonywanych metodami genetycznymi i immunologicznymi.

 

Przeczytaj teraz

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w Poznaniu dostępna jest metoda terapii dla pacjentów onkologicznych – brachyterapia z zastosowaniem stałych implantów. Metoda ta jest finansowana  przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stosowana jest szczególnie w przypadku leczenia nowotworu prostaty.

Metoda ta, stosowana w Stanach Zjednoczonych, skraca czas leczenia oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia związanych z terapią powikłań, takich jak problemy z potencją czy nietrzymanie moczu.

Diagnoza to nie wyrok

Statystyki zachorowalności na nowotwór prostaty rosną, jednak diagnoza potwierdzająca tę chorobę nie jest wyrokiem.

– Warto podkreślić, że pacjenci we wczesnym stadium raka gruczołu krokowego mają duże, bo według badań aż 90-, a nawet blisko 100-procentowe szanse na całkowite wyleczenie. Pomóc w tym może brachyterapia z użyciem źródeł o niskiej mocy dawki (LDR-BT) z zastosowaniem stałych implantów, rozpowszechniona szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w niektórych państwach Europy Zachodniej – mówi dr n. med. Marek Kanikowski z Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea Poznań, drugiego w Polsce ośrodka, który od kwietnia 2022 roku daje pacjentom możliwość skorzystania z tej skutecznej metody z całkowitą refundacją przez NFZ.

– Sama brachyterapia, która ma za zadanie leczenie miejscowe guza, to rodzaj radioterapii – czyli jednej z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W przeciwieństwie do teleradioterapii, w przypadku brachyterapii źródło leczniczego promieniowania wprowadzane jest w bezpośrednie sąsiedztwo guza lub wręcz bezpośrednio w guz nowotworowy. Pozwala to na dostarczenie leczniczej dawki prosto w objętość tkanki nowotworowej przy jednoczesnej ochronie tkanek sąsiadujących. Rodzaj brachyterapii, który stosujemy od kwietnia, polega na  implantacji na stałe niewielkich izotopów promieniotwórczych, tzw. ziaren (seeds) bezpośrednio do gruczołu krokowego – wyjaśnia ekspert.

Wskaźniki wyleczalności LDR-BT

Zaletą tej metody jest mniejszy w porównaniu z innymi technikami odsetek powikłań oraz większa dawka leczniczego promieniowania dostarczana bezpośrednio w miejsce zmian chorobowych. Krótszy jest także czas terapii. Zastosowanie LDR-BT wymaga od pacjenta spędzenia tylko jednego lub dwóch dni w szpitalu w celu implantacji ziaren, podczas gdy operacja – kilku tygodni rekonwalescencji, a codzienne leczenie napromienianiem – kilku tygodni regularnych sesji. Mężczyźni, którym zaaplikowano stałe implanty o niskiej mocy dawki, podlegają badaniom kontrolnym powtarzanym co trzy miesiące.

LDR-BT stosuje się przede wszystkim jako samodzielną terapię u pacjentów z grupy niskiego ryzyka, a także czasami w skojarzeniu z napromieniowaniem wiązkami zewnętrznymi w celu miejscowego podwyższenia dawki u osób z grup wyższego ryzyka.

Affidea prowadzi w Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Affidea z tytułem „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Przeczytaj teraz

Robot Versius w EuroMediCare Wrocław

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

W sierpniu 2022, we wrocławskim szpitalu EuroMediCare odbędą się pierwsze zabiegi urologiczne z użyciem robota medycznego Versius. Placówka ta będzie pierwszym ośrodkiem urologii we Wrocławiu, wykonującym operacje radykalnej prostatektomii przy użyciu systemu firmy CMR Surgical z Wielkiej Brytanii.

Funkcjonująca na rynku brytyjskim od 2014 roku spółka, stworzyła system nowej generacji, który początkowo zasilał szpitale działające w ramach brytyjskich systemów służby zdrowia –  National Health Service. Teraz do grona placówek, gdzie robot Versius będzie wspomagał pracę chirurgów,  dołączają dwa szpitale z grupy EMC. Oprócz Wrocławia, robot będzie asystował urologom także w poznańskim szpitalu Certus.

System robotyczny nowej generacji

Specjalnie zaprogramowany system robotyczny został stworzony z myślą o zapewnieniu komfortu zarówno pacjentom, jak i zespołowi medycznemu. Dzięki małej inwazyjności system pozwala na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjenta. Odbywa się to także za pomocą maksymalnego zmniejszenia pola operacji, a także – minimalnej ingerencji w organizm pacjenta.

Szpital Mazovia: pierwsza operacja z robotem da Vinci na Śląsku

Z niską inwazyjnością wiąże się również krótsza hospitalizacja. W przeciwieństwie do klasycznych operacji zabieg z asystą robota pozwala na szybszą rekonwalescencję pacjenta, zmniejszenie bólu podczas gojenia ran oraz znaczną redukcję wystąpienia powikłań pozabiegowych. Operacje robotyczne to także olbrzymia pomoc dla osób, które nie mogą zostać zakwalifikowane do tradycyjnej operacji.

Szpital EuroMediCare oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii laparoskopowej, ortopedii i leczenia otyłości. Działa tutaj Centrum Chorób Przewodu Pokarmowego, Centrum Leczenia Tarczycy, oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób endokrynologicznych, ginekologicznych oraz wewnętrznych. Działają  poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi rezonansu magnetycznego.

Wrocław: w szpitalu EuroMediCare powstał bariatryczny ośrodek szkoleniowy

Szpital EuroMediCAre należy do sieci EMC, która prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz
marmaris escort

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro