Alert konsultacyjny

Autor:
21 grudnia 2012

Pracodawcy RP otrzymali komunikat Komisji Europejskiej odnoszący się do przeglądu dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Dyrektywa ma na celu ochronę przedsiębiorstw przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi.

Dyrektywa dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej jest instrumentem, który ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju reklam w relacjach między przedsiębiorstwami. Dyrektywa ustanawia minimalną normę prawną w zakresie ochrony mającą zastosowanie do reklamy wprowadzającej w błąd we wszelkich transakcjach między przedsiębiorstwami w całej UE, jednocześnie dając państwom członkowskim możliwość przyjęcia wyższego poziomu ochrony.

Konsultacje społeczne przeprowadzone w tej sprawie w roku 2011 wykazały bardzo zdecydowane poparcie dla zwiększenia ochrony małych przedsiębiorstw i osób wykonujących wolny zawód przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi. Ponadto istnieje praktycznie zgoda co do tego, że należy opracować procedurę współpracy dla przypadków transgranicznych związanych z reklamą wprowadzającą w błąd, gdyż większość respondentów stwierdziła, że istniejące procedury egzekwowania prawa nie są skuteczne.

Konsultacje wykazały również, że prawie żadne z państw członkowskich nie podjęło jak dotąd działań o wymiarze transgranicznym w związku z reklamą wprowadzającą w błąd. Niektóre państwa członkowskie uważają, że jest to spowodowane brakiem współpracy strukturalnej oraz słabością dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, który zawiera jedynie ogólne klauzule dotyczące oceny tego, czy dany przekaz handlowy wprowadza w błąd.

Komisja przeprowadziła szczegółową analizę kwestii w odniesieniu do praktyk marketingowych w oparciu o konsultacje społeczne, informacje zebrane od państw członkowskich i szereg skarg, i doszła do następujących wniosków:

• Dyrektywa dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawcze oraz istniejące systemy samoregulacyjne przewidziane w art. 6 dyrektywy wydają się zapewniać solidne ramy regulacyjne dla znacznej części rynku reklam w relacjach między przedsiębiorstwami. W kilku państwach członkowskich przedsiębiorstwa stworzyły dobrowolne kodeksy i normy samoregulacyjne w dziedzinie reklamy, które faktycznie są pomocne przy tworzeniu równych reguł gry dla uczciwej konkurencji, ustalaniu dobrych praktyk biznesowych oraz zapewnianiu alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

• Utrzymywanie się jednak niektórych zakrojonych na dużą skalę praktyk wprowadzających w błąd dowodzi, że istniejące przepisy ogólnounijne funkcjonujące w połączeniu z samoregulacją muszą zostać wzmocnione, tak aby uwzględniały pewne wyraźnie rozpoznawalne oszustwa. Małe przedsiębiorstwa są najbardziej dotknięte takimi praktykami, jako że ich podatność na zagrożenia nie różni się zasadniczo od podatności konsumentów. Jednocześnie w relacjach między przedsiębiorstwami oczekuje się takiego samego poziomu staranności są zarówno od małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

• Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na interpretację przepisów dotyczących reklamy porównawczej, w przypadkach, gdy istnieje znaczące orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z oceny Komisji dotyczącej problemów związanych z dyrektywą dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej wynika, że konieczne jest działanie prawodawcze, ponieważ obecne ramy prawne mają kilka niedociągnięć, zarówno w odniesieniu do przepisów prawa materialnego, jak i egzekwowania prawa (przepisów proceduralnych). W związku z tym Komisja zamierza przedstawić wniosek w sprawie wzmocnienia ochrony przedsiębiorstw przed transgranicznymi wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi.

Przegląd dyrektywy będzie koncentrował się na konkretnych problematycznych obszarach. W ramach tego przeglądu wyjaśnione zostaną powiązania między tą dyrektywą a dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych. Zmiany skupią się również na poprawie skuteczności transgranicznego egzekwowanie prawa, w tym współpracy między właściwymi organami państw członkowskich, a także wzmacnianiu kluczowych przepisów prawa materialnego. Uwzględnione zostaną potrzeby przedsiębiorstw, bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych. Komisja wzmocni również egzekwowanie prawa i stworzy ze skutkiem natychmiastowym grupę roboczą ad hoc złożoną z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa.

Niezależnie od ograniczeń obecnych ram prawnych dotyczących wprowadzających w błąd praktyk marketingowych między przedsiębiorstwami, Komisja będzie angażować się na rzecz lepszego egzekwowania prawa na podstawie obowiązujących przepisów.
W pierwszej kolejności Komisja, prowadząc równolegle działania prawodawcze, wzmocni egzekwowanie przepisów dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. W tym celu Komisja rozważy wraz z państwami członkowskimi, jakie środki można podjąć w ramach istniejących przepisów w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstw do czasu wejścia w życie nowego wniosku.

W celu ułatwienia współpracy państw członkowskich Komisja stworzy w ciągu najbliższych miesięcy grupę roboczą ad hoc złożoną z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa i innych ważnych urzędów w celu wymiany informacji na temat stosowanych na szeroką skalę wprowadzających w błąd praktyk marketingowych i wspierania dalszej koordynacji działań w zakresie egzekwowania prawa.

W latach 2002 – 2010 małe i średnie przedsiębiorstwa stworzyły w UE 85% nowych miejsc pracy. Przy ich potencjale w zakresie wzrostu i do tworzenia nowych miejsc pracy są dokładnie tym, czego Europa potrzebuje w czasach niepewności gospodarczej. Aby móc osiągać sukcesy i rozszerzać swoją działalność na jednolitym rynku, przedsiębiorstwa potrzebują przyjaznego otoczenia regulacyjnego, które nie tylko będzie im zapewniało swobodę działalności gospodarczej, ale również zagwarantuje im bezpieczeństwo w transakcjach z innymi przedsiębiorcami.

W szczególności małe przedsiębiorstwa również potrzebują podstawowej ochrony przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi. Komisja zamierza zatem zaproponować konkretne zmiany w dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej w celu wyeliminowania szkodliwych wprowadzających w błąd praktyk marketingowych w relacjach między przedsiębiorstwami, takich jak działania nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych. W tym celu Komisja przedstawi specjalny wniosek ustawodawczy i zintensyfikuje działania mające na celu zapewnienie właściwego egzekwowania istniejących przepisów.

Opinie na ten temat można przesyłać do 31 grudnia 2012 roku na adres: e.dudzinska@pracodawcyrp.pl.

 


Pracodawcy RP otrzymali komunikat Komisji Europejskiej odnoszący się do przeglądu dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Dyrektywa ma na celu ochronę przedsiębiorstw przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi.

Dyrektywa dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej jest instrumentem, który ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju reklam w relacjach między przedsiębiorstwami. Dyrektywa ustanawia minimalną normę prawną w zakresie ochrony mającą zastosowanie do reklamy wprowadzającej w błąd we wszelkich transakcjach między przedsiębiorstwami w całej UE, jednocześnie dając państwom członkowskim możliwość przyjęcia wyższego poziomu ochrony.

Konsultacje społeczne przeprowadzone w tej sprawie w roku 2011 wykazały bardzo zdecydowane poparcie dla zwiększenia ochrony małych przedsiębiorstw i osób wykonujących wolny zawód przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi. Ponadto istnieje praktycznie zgoda co do tego, że należy opracować procedurę współpracy dla przypadków transgranicznych związanych z reklamą wprowadzającą w błąd, gdyż większość respondentów stwierdziła, że istniejące procedury egzekwowania prawa nie są skuteczne.

Konsultacje wykazały również, że prawie żadne z państw członkowskich nie podjęło jak dotąd działań o wymiarze transgranicznym w związku z reklamą wprowadzającą w błąd. Niektóre państwa członkowskie uważają, że jest to spowodowane brakiem współpracy strukturalnej oraz słabością dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, który zawiera jedynie ogólne klauzule dotyczące oceny tego, czy dany przekaz handlowy wprowadza w błąd.

Komisja przeprowadziła szczegółową analizę kwestii w odniesieniu do praktyk marketingowych w oparciu o konsultacje społeczne, informacje zebrane od państw członkowskich i szereg skarg, i doszła do następujących wniosków:

• Dyrektywa dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawcze oraz istniejące systemy samoregulacyjne przewidziane w art. 6 dyrektywy wydają się zapewniać solidne ramy regulacyjne dla znacznej części rynku reklam w relacjach między przedsiębiorstwami. W kilku państwach członkowskich przedsiębiorstwa stworzyły dobrowolne kodeksy i normy samoregulacyjne w dziedzinie reklamy, które faktycznie są pomocne przy tworzeniu równych reguł gry dla uczciwej konkurencji, ustalaniu dobrych praktyk biznesowych oraz zapewnianiu alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

• Utrzymywanie się jednak niektórych zakrojonych na dużą skalę praktyk wprowadzających w błąd dowodzi, że istniejące przepisy ogólnounijne funkcjonujące w połączeniu z samoregulacją muszą zostać wzmocnione, tak aby uwzględniały pewne wyraźnie rozpoznawalne oszustwa. Małe przedsiębiorstwa są najbardziej dotknięte takimi praktykami, jako że ich podatność na zagrożenia nie różni się zasadniczo od podatności konsumentów. Jednocześnie w relacjach między przedsiębiorstwami oczekuje się takiego samego poziomu staranności są zarówno od małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

• Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na interpretację przepisów dotyczących reklamy porównawczej, w przypadkach, gdy istnieje znaczące orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z oceny Komisji dotyczącej problemów związanych z dyrektywą dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej wynika, że konieczne jest działanie prawodawcze, ponieważ obecne ramy prawne mają kilka niedociągnięć, zarówno w odniesieniu do przepisów prawa materialnego, jak i egzekwowania prawa (przepisów proceduralnych). W związku z tym Komisja zamierza przedstawić wniosek w sprawie wzmocnienia ochrony przedsiębiorstw przed transgranicznymi wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi.

Przegląd dyrektywy będzie koncentrował się na konkretnych problematycznych obszarach. W ramach tego przeglądu wyjaśnione zostaną powiązania między tą dyrektywą a dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych. Zmiany skupią się również na poprawie skuteczności transgranicznego egzekwowanie prawa, w tym współpracy między właściwymi organami państw członkowskich, a także wzmacnianiu kluczowych przepisów prawa materialnego. Uwzględnione zostaną potrzeby przedsiębiorstw, bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych. Komisja wzmocni również egzekwowanie prawa i stworzy ze skutkiem natychmiastowym grupę roboczą ad hoc złożoną z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa.

Niezależnie od ograniczeń obecnych ram prawnych dotyczących wprowadzających w błąd praktyk marketingowych między przedsiębiorstwami, Komisja będzie angażować się na rzecz lepszego egzekwowania prawa na podstawie obowiązujących przepisów.
W pierwszej kolejności Komisja, prowadząc równolegle działania prawodawcze, wzmocni egzekwowanie przepisów dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. W tym celu Komisja rozważy wraz z państwami członkowskimi, jakie środki można podjąć w ramach istniejących przepisów w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstw do czasu wejścia w życie nowego wniosku.

W celu ułatwienia współpracy państw członkowskich Komisja stworzy w ciągu najbliższych miesięcy grupę roboczą ad hoc złożoną z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa i innych ważnych urzędów w celu wymiany informacji na temat stosowanych na szeroką skalę wprowadzających w błąd praktyk marketingowych i wspierania dalszej koordynacji działań w zakresie egzekwowania prawa.

W latach 2002 – 2010 małe i średnie przedsiębiorstwa stworzyły w UE 85% nowych miejsc pracy. Przy ich potencjale w zakresie wzrostu i do tworzenia nowych miejsc pracy są dokładnie tym, czego Europa potrzebuje w czasach niepewności gospodarczej. Aby móc osiągać sukcesy i rozszerzać swoją działalność na jednolitym rynku, przedsiębiorstwa potrzebują przyjaznego otoczenia regulacyjnego, które nie tylko będzie im zapewniało swobodę działalności gospodarczej, ale również zagwarantuje im bezpieczeństwo w transakcjach z innymi przedsiębiorcami.

W szczególności małe przedsiębiorstwa również potrzebują podstawowej ochrony przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi. Komisja zamierza zatem zaproponować konkretne zmiany w dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej w celu wyeliminowania szkodliwych wprowadzających w błąd praktyk marketingowych w relacjach między przedsiębiorstwami, takich jak działania nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych. W tym celu Komisja przedstawi specjalny wniosek ustawodawczy i zintensyfikuje działania mające na celu zapewnienie właściwego egzekwowania istniejących przepisów.

Opinie na ten temat można przesyłać do 31 grudnia 2012 roku na adres: e.dudzinska@pracodawcyrp.pl.

 

Inne artykuły

Nowa specjalizacja w ochronie zdrowia – psychoterapia uzależnień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza nową dziedzinę specjalizacji w ochronie zdrowia, jaką jest psychoterapia uzależnień. Umożliwi to podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Specjalizację taką będą także mogły uzyskać osoby z tytułami magistra uzyskanymi po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także osób z zaburzeniami nawyków i popędów oraz bliskich tych osób.

Osoby takie będą mogły przeprowadzać diagnozę problemową oraz prowadzić psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Gdańsku >>>

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw z 17 listopada 2021 roku (Dz. U. poz. 2469) uwzględnia zmiany dotyczące systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które od 1 stycznia 2022 roku prowadzone jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Powstało ono z połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany te wpisują się w funkcjonujący system prowadzenia szkoleń i uzyskiwania tytułu specjalisty w określonych dziedzinach ochrony zdrowia.

Zmiany przyczynią się także do skoordynowania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia, obecnie funkcjonują trzy ścieżki dochodzenia do certyfikatu, od 1 stycznia 2022 roku prowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dwie z nich obsługiwane były do 31 grudnia 2021 roku przez KBPN, a jedna przez PARPA.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 stycznia 2022.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 7 dni.

Przeczytaj teraz

Przesunięcie terminu przekazywania przez szpitale danych do RCB

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia przesuwa termin, od którego szpitale udzielające świadczeń pacjentom z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, będą obowiązane do raportowania danych do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Chodzi o dane pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, obejmujące wiek, płeć, numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS) oraz prowadzoną tlenoterapię, a także informacje o liczbie łóżek i ich wykorzystaniu.

Dane te zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być przekazane do RCB od 1 stycznia 2022 roku. Zmiana terminu na 1 lipca 2022 roku wynika z konieczności ukończenia przez RCB, prac projektowych nad modułem wchodzącym w skład Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, przeznaczonym do gromadzenia tych informacji.

Prace te mogą zostać ukończone do końca czerwca 2022 roku i od 1 lipca 2022 roku system, którego administratorem jest RCB, będzie umożliwiał ich raportowanie.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji. w Dzienniku Ustaw RP i skierowane do ogłoszenia.

Wejdzie w życie z mocą obowiązywania od 31 grudnia 2021.

Przeczytaj teraz

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Od początku stycznia 2022 w warszawskim centrum medycznym Medicover – Inflancka odbywały się zajęcia kliniczne z przedmiotu „medycyna rodzinna”, dedykowane studentom Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego. To kolejna forma współpracy między firmą medyczną a jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących kształcenie na kierunku lekarskim.

Wcześniej, jesienią 2021, studenci Uczelni Łazarskiego mieli możliwość odbycia praktyk w Wielospecjalistycznym Szpitalu Medicover na warszawskim Wilanowie. W ramach tej współpracy, od początku  roku studenckiego 2021/22 studenci Uczelni Łazarskiego mają możliwość zdobywania wiedzy w oddziałach klinicznych szpitala pod okiem specjalistów z obszaru: kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii ogólnej, ginekologii, położnictwa oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Zajęcia kliniczne w warszawskich centrach medycznych to również kolejny element kształcenia lekarzy rodzinnych w Polsce, w które zaangażowany jest Medicover. Wcześniej w centrum medycznym Medicover – Grunwaldzka w Gdańsku, rozpoczęto organizację szkoleń specjalizacyjnych dla rezydentów, na podstawie posiadanej przez centrum akredytacji.

Edukacyjna działalność prowadzona przez Medicover wiąże się z wieloma korzyściami dla wszystkich, ale największą, długofalową korzyść, osiągną pacjenci.

-Kształcenie przyszłych kadr medycznych to duża odpowiedzialność, którą z honorem bierzemy na siebie wraz z partnerami, takimi jak Uczelnia Łazarskiego. Wierzymy, że możliwość nabycia wiedzy praktycznej, pod okiem ekspertów, w inspirującym i profesjonalnym otoczeniu, to coś wyjątkowego na drodze kształcenia zawodowego przyszłego lekarza – komentuje lek med. Patryk Poniewierza, dyrektor ds. medycznych w Medicover Polska.

Czytaj także: Cztery uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy>>>

-Celem naszej firmy jest poprawa i utrzymanie zdrowia oraz dobrego samopoczucia naszych pacjentów. Aby to osiągnąć bardzo ważne jest holistyczne patrzenie na zdrowie. Taka umiejętność jest kluczowa dla lekarzy rodzinnych, którzy są blisko pacjenta, znają jego historię choroby i pełnią niezwykle ważną rolę w jego leczeniu. Nawiązując współpracę z Uczelnią Łazarskiego mamy poczucie wspólnego kształtowania kadry medycznej, która będzie dbać o nasze zdrowie i wellbeing w przyszłości. Mamy nadzieję, że pojawienie się na rynku zmotywowanych, dobrze wykształconych lekarzy pozwoli w pewnym stopniu zmniejszyć problem niedoborów kadry medycznej – dodaje.

-Medycyna rodzinna to jeden z przedmiotów procesu kształcenia na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. Kontakt naszych studentów z pacjentami i zespołem wybitnych profesjonalistów, umożliwiający realizację kształcenia w formule mistrz–uczeń, przy zachowaniu małych, dwuosobowych grup, to możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w praktyce. Medicover, wpisując się w proces dydaktyczny, to nie tylko jedna z największych firm świadczących usługi z zakresu medycyny rodzinnej w Polsce, ale przede wszystkim model opieki lekarskiej oparty na empatii i wszechstronnym podejściu do potrzeb pacjenta. Jestem przekonany, że będzie to bardzo owocna i wieloletnia współpraca –mówi dr hab. Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Medicover w realizacji programu zajęć klinicznych bazował na dotychczasowych, pozytywnych szkoleniowych doświadczeniach z gdańskiego centrum.

Czytaj także: Szpital Medicover z porodówką numer 1 w Polsce i na Mazowszu >>>

-Szkolenia organizowane przez Medicover to okazja do pracy z uznanymi praktykami, w centrach medycznych, gdzie nowoczesne narzędzia i metody leczenia spotykają się z ugruntowaną, wielospecjalistyczną wiedzą. Taką możliwość zdobywania szlifów lekarskich w żywym, dynamicznym środowisku, to coś, co oceniam szczególnie korzystnie, patrząc na dotychczasowe moje kształcenie – podsumowuje Paulina Śliwińska, uczestniczka szkoleń specjalizacyjnych w centrum medycznym Medicover – Grunwaldzka w Gdańsku.

Nawiązując kolejną współpracę z Uczelnią Łazarskiego, Medicover objął swoim zasięgiem przyszłych lekarzy rodzinnych, adeptów najbardziej różnorodnej specjalizacji, studiujących w Warszawie.

Przeczytaj teraz

Lux Med Diagnostyka kupuje nowe mammografy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Lux Med Diagnostyka w roku 2022 kupi 7 nowoczesnych cyfrowych mammografów klasy premium, które przeznaczone będą do mobilnych pracowni mammograficznych. Montaż pierwszego urządzenia Siemens Fusion odbędzie się 1 lutego 2022.

Nowe mammografy zapewnią większy komfort badania i doskonałą jakość obrazu. Będą one wykorzystywane do wykonywania bezpłatnych badań w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi u pań w wieku 50 – 69 lat.

Zakup został dofinansowany kwotą blisko 4,2 mln zł przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Lux Med Diagnostyka to największy usługodawca diagnostyki obrazowej w Polsce, który oferuje świadczenia dla pacjentów, lekarzy oraz partnerów prywatnych i publicznych. Wykonuje badania z zakresu rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, USG i RTG.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię >>>

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki znajdują się w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Częstochowie, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz Wrocławiu.

W roku 2021 Lux Med Diagnostyka otworzyła nową pracownię mammograficzną w Warszawie, nową pracownię tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Katowicach, a także wyposażyła pracownię tomografii komputerowej działającą w Szpitalu Bielańskim w nowy aparat.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.01.2022

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia, które określa diagnostyczne poziomy referencyjne dla badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej.

Został on przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących poziomów referencyjnych dla badań diagnostycznych wykonywanych z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej, określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

Podstawą określenia wartości diagnostycznych poziomów referencyjnych był przegląd zaleceń europejskich, analiza międzynarodowych przepisów prawnych i danych literaturowych oraz analizy w zakresie oceny narażenia medycznego przeprowadzone przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Na potrzeby zmian rozporządzenia przeprowadzono porównania dostępnych wartości diagnostycznych poziomów referencyjnych zawartych w przepisach niektórych krajów europejskich, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, a także dokonano przeglądu publikacji naukowych.

Projekt wprowadza zmiany diagnostycznych poziomów referencyjnych dla radiografii pediatrycznej oraz dla standardowego dorosłego pacjenta o wzroście 170 cm i masie 70 kg w zakresie radiografii, mammografii i tomografii komputerowej. Między innymi wykaz poziomów referencyjnych dla badań z zakresu tomografii komputerowej doprecyzowano i rozszerzono o nowe pozycje.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 stycznia 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Certus łączy przychodnie w Swarzędzu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.01.2022

Centrum Medyczne nr 3 i Centrum Medyczne nr 5, należące do Prywatnej Lecznicy Certus z Poznania, zlokalizowane w Swarzędzu, zostaną połączone i będą działać w jednej lokalizacji – przy ulicy Poznańskiej.

W lokalizacji tej działa obecnie Centrum Medyczne nr 3. Centrum Medyczne nr 5 natomiast jest zlokalizowane na osiedlu E. Raczyńskiego 2/23.

Placówki mają zostać połączone w lutym 2022.

Czytaj także: Poznań: nowy blok operacyjny w szpitalu Certus >>>

Obie przychodnie oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Centrum Medyczne nr 3 – także komercyjne konsultacje specjalistyczne, a Centrum Medyczne nr 5 –leczenie stomatologiczne, zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Certus prowadzi w Poznaniu szpital i ambulatorium przy ulicy Grunwaldzkiej 156. Centrum Medyczne nr 1 działa przy ulicy Marcelińskiej 90. Centrum Medyczne nr 2  – przy ulicy Wagrowskiej 6 (przy Rondzie Starołęka), a centrum medyczne nr 4 – na poznańskim osiedlu Wichrowe Wzgórze 122.

Prywatna Lecznicza Certus powstała w roku 1992 jako pierwszy wielospecjalistyczny prywatny szpital w Polsce.

W 2017 roku Certus został częścią Penta Hospitals International (PHI) – grupy szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2019 roku jest częścią Grupy EMC.

Przeczytaj teraz

instagram volgers kopen volgers kopen