Alert konsultacyjny

0
399

Minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych trzy projekty rozporządzeń, których celem jest implementacja przepisów znowelizowanej ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej „sieć szpitali”.

Pierwszy z projektów dotyczy ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy.

Projektowane rozporządzenie określa sposób ustalania  – w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – ryczałtu, stanowiącego wspólnie z (określonym odrębnym rozporządzeniem) wykazem świadczeń podlegających odrębnemu finansowaniu, formę rozliczania świadczeń w ramach PSZ w pierwszym okresie rozliczeniowym.

Termin konsultacji mija 29  maja 2017 roku.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl


Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Projektowane rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Termin konsultacji mija 29 maja 2017 roku.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl


Ostatni z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia oraz dodatkowe profile, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których świadczeniodawcy zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 11 ustawy.

Poza tym określone zostały dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń w ramach dodatkowych profili, zakresów i rodzajów świadczeń oraz wskazane porady specjalistyczne odpowiadające poszczególnym profilom, o których mowa w art. 95m ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy.

Termin konsultacji upływa 29 maja 2017 roku.

Link do projektu www.legislacja.rcl.gov.pl


Uwagi do projektów można przesyłać na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl