Alert konsultacyjny

0
907

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Projekt znajduje się na stronie Funduszu
www.nfz.gov.pl

Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 16 sierpnia 2013 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem „Uwagi SZP”