Alert konsultacyjny

0
1168


Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Termin konsultacji mija 26 października 2012 r.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę tabeli 1.13.1 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz  1.13.2 – ambulatoryjna świadczenia diagnostyczne kosztochłonne.

W tabeli 1.13.1 w projekcie zaproponowano zmiany w pkt. „wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń”. Dodano punkty mówiące o :
1. Lp. 64 – gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni – w miejscu – 4 pkt.
2. Lp. 65 – gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni – w lokalizacji – 2 pkt.

Zrezygnowano z przyznawania punktów za jakość z tytułu posiadania certyfikatu wydanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednocześnie zmniejszono wagę certyfikatu ISO oraz certyfikatu dla poradni bólu wydanego przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu z 3 do 2,5 punkta oraz zmniejszono ilość punktów za posiadanie w lokalizacji poradni przy oddziale odpowiedniej specjalności, wskazanej w kol 9 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z 2,5 do 2 pkt.

Prezes NFZ zaproponował także zmiany w zakresie dostępności do badań i zabiegów. Dodano punkty za dostęp do następujących badań w lokalizacji :
1. możliwość wykonania badań elektrokardiograficznych – 3 pkt.
2. wykonanie gastroskopii lub kolonoskopii – 3 pkt.,
jednocześnie zmniejszono zakres badań jakie mają być dostępne lub w lokalizacji.

W przypadku ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych wykreślono możliwość uzyskania punktów za certyfikat CMJ oraz zamiast zastosowania odesłania do badań określonych  załączniku 1b do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wylistowano badania wraz z określeniem ich punktacji (lp. 20 – 23).

Uwagi proszę przesyłać do Grzegorza Byszewskiego:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl