Alert konsultacyjny

0
978


21 października 2013 roku do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego oraz rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów.

Rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego określa kurs złotego w stosunku do euro, który będzie stosowany do przeliczania wartości zamówień i konkursów określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Obliczony w ten sposób, na podstawie projektu komunikatu, kurs złotego zaproponowany w projekcie rozporządzenia wynosi 4,2249. W stosunku do aktualnego stanu prawnego, w którym średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196, kurs ten wzrośnie.

Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów określa kwoty wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w wysokości odpowiadającej kwotom określonym w dyrektywach 2004/18/WE, 2004/17/WE i 2009/81/WE dotyczących zamówień. Proponowane w projekcie kwoty zostały określone w wysokości wynikającej z projektu rozporządzenia Komisji (UE), zmieniającego te dyrektywy. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego kwoty wartości zamówień oraz konkursów, do których ma zastosowanie procedura tzw. podstawowa (odpowiadająca regulacjom zawartym w dyrektywach), ulegają podwyższeniu.

Rozporządzenie przewiduje cztery „rodzaje” kwot wartości zamówień oraz trzy „rodzaje” kwot wartości konkursów w zależności od rodzaju zamawiającego.

1) Zamawiający z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych oraz zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, obowiązani będą do przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług od wartości zamówienia wynoszącej 134 000 euro (aktualnie 130 000 euro).

2) Obowiązek przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczących zamówień na dostawy lub usługi dotyczyć będzie innych zamawiających (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), np. podmiotów prawa publicznego lub beneficjentów środków publicznych, w tym środków unijnych, jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy 207 000 euro (aktualnie 200 000 euro).

3) W odniesieniu do zamówień sektorowych na dostawy lub usługi określa się w projekcie rozporządzenia kwoty wartości zamówień w wysokości wynikającej z art. 16 dyrektywy 2004/17/WE i podwyższonej z 400 000 euro do 414 000 euro.

4) Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obowiązani będą do przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług o wartości zamówienia wynoszącej 414 000 euro (dotychczas 400 000).

5) W odniesieniu do zamówień na roboty budowlane kwoty wartości zamówień są takie same dla wszystkich rodzajów zamawiających i zostały podwyższone z 5 000 000 euro do 5 186 000 euro.

6) Także w odniesieniu do konkursów w rozporządzeniu uzależnia się kwoty wartości konkursów od rodzaju zamawiającego. Kwoty te wynoszą odpowiednio: 134 000 euro (dla zamawiających wymienionych w § 2 pkt 1) oraz 207 000 euro dla pozostałych zamawiających. W odniesieniu do konkursów organizowanych przez zamawiających, którzy udzielają zamówień sektorowych kwota ta jest wyższa i wynosi 414 000 euro.

Rozporządzenia te, a tym samym nowe progi i kurs złotego w stosunku do euro, wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl