Alert konsultacyjny

0
900


6 listopada 2013 roku został przekazany do uzgodnień zewnętrznych projekt założeń do zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
               
Zgodnie z projektowanymi zmianami między innymi zmniejszone zostaną stawki za sporządzenie kopii, skanu i wydruku dokumentacji medycznej. Zapoznanie się z dokumentacją i jej elektroniczna transmisja będą nieodpłatne, natomiast wydawanie oryginału dokumentacji będzie możliwe tylko w przypadku, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować zwłokę w udzieleniu świadczenia zdrowotnego zagrażającą życiu lub zdrowiu pacjenta.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego będzie rozpatrywany pod względem formalnym przez przewodniczącego lub zastępcę Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, bez konieczności zwoływania posiedzenia w sprawie.

Nastąpi także wzmocnienie pozycji Rzecznika Praw Pacjenta, który nabędzie możliwość nałożenia kary pieniężnej na podmiot udzielający  świadczeń zdrowotnych za podjęcie działań uznanych już wcześniej za naruszające zbiorowe prawa pacjenta oraz za naruszenie tego samego prawa pacjenta działaniem lub rodzajem działania, które było już przedmiotem stwierdzenia naruszenia prawa innego pacjenta w postępowaniu wyjaśniającym,

W sprzeciwie wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego odstępuję się od wymogu wskazania w sprzeciwie przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta, na które opinia lub orzeczenie ma wpływ.

Zmiany mają wejść w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Termin do zgłaszania uwag mija 6 grudnia 2013 roku.
Projekt dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl