Alert konsultacyjny

0
1031


Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia został przedstawiony do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt implementuje przepisy ustawy z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1290) oraz projektów zarządzeń w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów opracowanych dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

Zmiany dotyczą przede wszystkim kryterium ciągłości i kompleksowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, które do tej pory nie posiadały swojej ustawowej definicji. Definicje te zostały wprowadzone ww. ustawą zmieniającą z dnia 11 października 2013 rou, która zacznie w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Zarządzenie, precyzując zapisy ustawy, definiuje ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów.

Ciągłość ta jest oceniana w szczególności poprzez:
a) organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy,
b) realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej Funduszem.

Natomiast jeśli chodzi o zapewnienie kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, to jest ono rozumiane jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującej wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności poprzez:
a) planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków,
b) dostęp do badań i zabiegów,
c) posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/ oddziałów/ pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
d) ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznegolub terapeutycznego.

Wykaz dodatkowo punktowanych elementów zawierają tabele odnoszące się do poszczególnych zakresów świadczeń, które stanowią załącznik nr 1 do projektu Zarządzenia.

Projektowane zmiany uprzywilejują tych świadczeniodawców, którzy zapewniają pacjentowi możliwość realizacji procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w ramach jednej placówki. Tym samym w konkurach ofert premiowane będą duże podmioty lecznicze, mniejszym placówkom trudniej będzie uzyskać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto w projekcie zawarto zapowiadane wcześniej zmiany dotyczące zewnętrznych certyfikatów jakości, tj. certyfikatów systemu zarządzania oraz certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia, a także parametrów kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii.

Opinie i uwagi do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ można nadsyłać do Funduszu do dnia 24 grudnia 2013 roku na e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl