Alert konsultacyjny

0
1074


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie, którego dotyczy projekt, zmienia dotychczas obowiązujące zarządzenie nr 69/2013/DSOZ prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt zakłada między innymi, że świadczeniobiorca będzie mógł dokonywać takżę wyboru świadczeniodawcy, czyli placówki oferujące usługi medyczne finansowane ze środków NFZ. Dotychczas wybór dotyczył tylko lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie będzie można wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy.

Projekt zakłada, że gdy świadczeniobiorca po raz czwarty i kolejny w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, będzie on zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 80 zł. Obecnie odpłatna jest już trzecia taka zmiana.

Poza tym nowe zarządzenie rozbudowuje definicję wnioskującego i wdraża zasadę kompleksowości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Tekst projektu jest dostępny pod linkiem www.nfz.gov.pl

Uwagi do projektu zarządzenia należy przesyłać do dnia 10 czerwca 2014 roku na adres sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.
www.fandk.com.pl