Alert konsultacyjny

0
1002


Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany dotyczyć mają określenia kryteriów dodatkowo ocenianych w postępowaniu w przedmiocie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programów profilaktycznych, tj. kryteriów dostępności do świadczeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na przykład projekt przewiduje, że nie podlega dodatkowej punktacji posiadanie przez świadczeniodawcę realizującego mammograficzne badania przesiewowe w trybie mobilnym podjazdu oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5%. Jednakże świadczeniodawcy ci mogą uzyskać dodatkowe punkty za posiadanie w mammobusie podnośnika umożliwiającego transport chorych na wózkach, a także za posiadanie pomieszczenia sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Zmienione przepisy będą stosowane do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku.
Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do dnia 16 listopada 2012 r. drogą elektroniczną.

Z całą treścią projektowanego zarządzenia można się zapoznać na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5157.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl