Alert konsultacyjny

0
979

Minister zdrowia skierował do Pracodawców RP do konsultacji społecznych cztery projekty aktów prawnych. Są to projekty – rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz trzy projekty rozporządzeń ministra zdrowia.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczy nowelizacji rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Link do projektu

http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 3 listopada 2014 roku

Pierwszy z projektów rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji.

Link do projektu:

http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 10 listopada 2014 roku.


Drugi projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy nadania statutu Agencji Oceny Technologii i Taryfikacji.

Link do projektu:

http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 10 listopada 2014 roku.

Trzeci z projektów rozporządzenia ministra zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Link do projektu:

http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 10 listopada 2014 roku.

Uwagi do projektów należy przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl