Alert konsultacyjny

0
1065


Na stronie NFZ ukazały się projekty zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Pierwszy z projektów dotyczy zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Tekst projektu jest dostępny na stronie NFZ.

Drugi z projektów dotyczy  określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Tekst projektu dostępny jest na stronie NFZ.

Planowane zmiany mają na celu między innymi w przypadku pierwszego z projektów uzupełnienie kryteriów oceny o kryteria dla zakresów dedykowanych dzieciom, w ramach rehabilitacji, doprecyzowanie przepisów dotyczących pracownika socjalnego, uszczegółowienie warunków dodatkowo ocenianych dla świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz  modyfikację przepisów regulujących kryteria personelu w przypadku świadczeń w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

W przypadku drugiego z projektów celem proponowanych zmian jest rozszerzenie zakresu danych osób wpisywanych na listy oczekujących na świadczenia, jakie świadczeniodawcy będą od 2015 roku zobowiązani przekazywać do NFZ, a także zwiększenie częstotliwości przesyłania w/w danych.

Uwagi do tych projektów można zgłaszać odpowiednio do 12 i 10 listopada 2014 roku.

Opracowanie to ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

www.fandk.com.pl