Alert konsultacyjny

0
1048


Ministerstwo Zdrowia oraz prezes NFZ przesłali Pracodawcom RP do konsultacji projekty aktów prawnych: rozporządzenie w sprawie systemu ratownictwa medycznego oraz zarządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin zgłaszania uwag upływa 25 listopada 2014 roku.

Pierwszy z projektów zarządzenia prezesa NFZ dotyczy kryteriów oceny ofert w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

Termin zgłaszania uwag upływa 2 grudnia 2014 roku.

Drugi z projektów zarządzenia prezesa NFZ dotyczy kryteriów oceny ofert w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Link do projektu:  www.nfz.gov.pl

Termin zgłaszania uwag upływa 2 grudnia 2014 roku.

Uwagi można przesłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl