Alert konsultacyjny

0
1010

Ministerstwo Zdrowia przesłało Pracodawcom  RP do konsultacji pięć projektów rozporządzeń, dotyczących statusu NFZ, wzorów oświadczeń, zawierania umów z NFZ i świadczenia usług oraz map potrzeb zdrowotnych.

Pierwszy z projektów rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia,

Link do projektu:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin zgłaszania uwag mija 10 grudnia 2014.

Projekt rozporządzenia zakłada, iż w strukturach NFZ zostanie wprowadzony nowy departament, który ma się zająć kontrolą świadczeniodawców.

Drugie z rozporządzeń dotyczy wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Link do projektu:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin zgłaszania uwag mija 10 grudnia 2014.

Projekt dostosowuje wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy  prawie do świadczeń opieki zdrowotnej do przepisów nowelizacji ustawy z 26 czerwca 2014 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Trzeci projekt dotyczy sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Link do projektu:

www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin zgłaszania uwag mija 12 grudnia 2014.

W projekcie zaproponowano weryfikację przez NFZ ofert składanych przez wszystkie nowe podmioty lecznicze oraz fakultatywnie w przypadku kontynuacji realizacji kontraktu. Ponadto w projekcie zaproponowano aby w przypadku propozycji bardzo niskiej ceny danego świadczenia, komisja konkursowa miała prawo do poproszenie uzupełniania dokumentacji o analizę opłacalności danej usługi.

Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych

Link do projektu:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin zgłaszania uwag mija 12 grudnia 2014.

Projekt rozporządzenia określa zawartość i sposób przygotowywania Map Potrzeb Zdrowotnych

Ostatni z projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Link do projektu:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin zgłaszania uwag mija 19 grudnia 2014.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie określania wymaganej minimalnej liczby etatów personelu (odejście od uzależnienia od liczby łóżek) oraz odejście od określania czasu udzielania porady lekarskiej.

Uwagi można przesyłać we wskazanych terminach na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl