Alert konsultacyjny

0
1277

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekty rozporządzeń dotyczących karty urodzenia, karty zgonu, oświadczeń świadczeniobiorców, umów w sprawie udzielania świadczeń, map potrzeb zdrowotnych oraz świadczeń gwarantowanych.

Rozporządzenie dotyczące karty urodzenia i karty martwego urodzenia dostępne  jest na stronie:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu dostępne jest na stronie:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dostępne jest na stronie:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Rozporządzenie dotyczące  sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy dostępne jest na stronie:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Rozporządzenie dotyczące zakresu map potrzeb zdrowotnych dostępne jest na stronie:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dostępne jest na stronie:
www.legislacja.rcl.gov.pl

Rozporządzenie zmieniające w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowiskowego dostępne jest na stronie:
www.legislacja.rcl.gov.pl


www.fandk.com.pl