Alert konsultacyjny: projekt wykazu wyrobów medycznych oraz limitów finansowania

0
888

Minister Zdrowia przekazał do uzgodnień zewnętrznych projekt zarządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt określa limity finansowania wyrobów ze środków publicznych i wysokość udziału własnego pacjenta.

Z projektu wynika, że podniesiono limit finansowania większości wyrobów medycznych. Do projektu wprowadzono także nowe rozwiązania, między innymi wyodrębniono wyroby medyczne, w przypadku których kontynuacja zaopatrzenia może odbywać się na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego. Poszerzono także grono lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na niektóre wyroby oraz poszerzono krąg osób uprawnionych do refundacji.

Zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, z późn. zm.) zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy refundacyjnej, jednak nie dłużej niż do 1 stycznia 2014 roku.

Projekt dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.