Alert konsultacyjny: wymagania dotyczące certyfikatów systemu zarządzania

0
894


Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego kryteriów oceny ofert w postępowaniu o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt zakłada zmianę przepisów w zakresie oceny ofert ze względu na kryterium certyfikatu systemu zarządzania.

Nowelizacja zmienia zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ prezesa NFZ. W projekcie zarządzenia doprecyzowano między innymi, że certyfikat ma zastosowanie w przedmiocie, na który złożono ofertę, obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie, jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy oraz jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA Multilateral Agreement i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej.

Określono także, że certyfikat jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001– zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń, wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia, a posiadana akredytacja obejmuje certyfikację systemów zarządzania
w zakresie usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001) lub w kategorii G Katering zgodnie z ISO/TS 22003, w przypadku ISO 22000.

Natomiast jeśli chodzi o kryterium certyfikatu akredytacyjnego ministra zdrowia, doprecyzowano, iż certyfikat ma być ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Opinie i uwagi do projektu można nadsyłać do Centrali Funduszu na adres
e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl do 8 sierpnia 2014 roku.

Tekst  projektu zmian dostępny jest pod linkiem:
http://www.nfz.gov.pl

Kancelaria Fortak&Karasiński informuje, że niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosi o kontakt.

www.fandk.com.pl